PFRON – niepełnosprawnym w dobie pandemii

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Zdrowie Złotów

WIELKOPOLSKA.  Działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęte na rzecz złagodzenia skutków pandemii koronawirusa.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje zdecydowane działania, które w różnych obszarach wspierają osoby z niepełnosprawnością w dobie pandemii.

Nowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń pracowników

 Zwiększyliśmy dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, z których korzysta blisko 30 tys. pracodawców, otrzymując dofinansowanie na zapewnienie ponad 280 tys. miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością:

  • 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (150 zł więcej);
  • 1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (75 zł więcej);
  • 450 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian)

 

W przypadku osób, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwota dofinansowania do wynagrodzeń powiększona jest o dodatek w wysokości:

  • 1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 600 zł);
  • 900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 300 zł);
  • 600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

 PFRON wspiera osoby niepełnosprawne w okresie pandemii

Fundusz zabezpieczył ciągłość funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, mimo okresowego zawieszenia działalności tych placówek. Rozpoczął także realizację nowego programu pomocowego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zakłada on dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób z niepełnosprawnością, niwelujące skutki zamknięcia danej placówki rehabilitacyjnej, jak również refundację kwoty 100 tys. zł dla powiatu (do 50% kosztów) na działania pomocowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. W Wielkopolsce pomoc została przekazana wszystkim powiatom, dotychczas na kwotę blisko 12 mln zł.

Wprowadzone zostały ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat obowiązkowych przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Organizacje pozarządowe, które realizują ponad 700 projektów o wartości prawie 300 mln zł i wspierają niemal 200 tys. osób niepełnosprawnych, mogą realizować część zaplanowanych w tym czasie projektów w terminie późniejszym, bez ryzyka utraty dotacji. W województwie wielkopolskim dofinansowujemy realizację 43 projektów na blisko 16 mln zł, dla przeszło 5,5 tys. osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. W ramach dofinansowania do projektów zaplanowano również opracowanie i dystrybucję 75 600 egzemplarzy wydawnictw o problematyce niepełnosprawności oraz wyszkolenie i przekazanie 4 psów asystujących.

Rekordowe środki na aktywizację osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 Prawie 1 miliard 220 milionów zł przekaże w tym roku PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Do samorządów powiatowych trafiło blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejnych 224 mln. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne, techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Organizują turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia przy dostosowaniu stanowiska pracy, dofinansowanie na rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy też pokrycie kosztów szkoleń.

Fundusze przekazywane są m.in. w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. W województwie wielkopolskim do Oddziału PFRON w Poznaniu wpłynęło w 2020 roku 46 wniosków i wystąpień o dofinansowanie, tj. łącznie 112 projektów, natomiast kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła ponad 7,5 mln zł.

Wsparcie przekazywane jest także w ramach programu „Aktywny Samorząd”, którego formuła pozwala na identyfikację najważniejszych problemów oraz precyzyjne wskazanie adresatów pomocy. Poprzez ten program samorządy wspierane są w działaniach podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców danego powiatu. Cele przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kwota przeznaczona na te cele w Wielkopolsce przekroczyła w tym roku 12 mln zł.

Reasumując, w dobie pandemii wsparcie ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością w województwie wielkopolskim, w pierwszej połowie 2020 roku wyniosło blisko 47,5 mln zł.

Tomasz Paczkowski    

(Oddział Wielkopolski PFRON)