Szejnfeld szefem Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Polityka Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

W dniu 10 czerwca br. w Senacie RP powstał Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zespół tworzą senatorowie zajmujący się zagadnieniami mającymi wpływa na sytuację mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, w tym przedsiębiorstw rodzinnych. Przewodniczącym Zespołu został senator Adam Szejnfeld.

Celem Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest działanie na rzecz wsparcia gospodarczej aktywności oraz ekonomicznej siły i rozwoju przedsiębiorstw MŚP na rynku krajowym i za granicą. Zespół swoje cele będzie realizował organizując posiedzenia, konferencje, seminaria i debaty z udziałem m.in. przedstawicieli rządu, samorządu, partnerów społecznych i ekspertów oraz będzie mógł także w Senacie RP, w Sejmie RP lub w Parlamencie Europejskim podejmować działania na rzecz inicjatyw legislacyjnych mających wpływ na sytuację MŚP.

Zespół będzie zajmował się zagadnieniami dotyczącymi wszelkich spraw mających wpływ na stan i rozwój MŚP działających we wszystkich sektorach i branżach gospodarki, jak handel, usługi, rzemiosło, gastronomia, turystyka, czy produkcja.

W ramach zakresu zainteresowania nowo powołanej struktury będą mieściły się m.in. zagadnienia z zakresu budżetu i finansów, gospodarki i przedsiębiorczości, środowiska i klimatu, ochrony konkurencji i konsumentów czy handlu i inwestycji zagranicznych, a także dotyczących takich dziedzin, jak na przykład prawodawstwo, w tym deregulacja prawa, gospodarczy wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna, ochrona zdrowia, polityka społeczna, system podatkowy, innowacyjność, nowe techniki i technologie, cyfryzacja, badania i rozwój, ubezpieczenia społeczne, oświata i nauka, w tym szkolnictwo zawodowe oraz praktyczna nauka zwodu.

Zespół będzie jednocześnie promował wśród MŚP społeczną odpowiedzialności biznesu oraz zasady polubownego rozpatrywania sporów, popularyzował ideę samodzielności oraz przedsiębiorczości obywateli w nowoczesnym społeczeństwie, a także wspierał działalnoś

gospodarczą oraz aktywności zarobkową kobiet, tak w biznesie, jak i na otwartym rynku pracy, przy jednoczesnym promowaniu równości i równouprawnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na płeć, obywatelstwo, narodowość, przekonania polityczne i religijne, czy pochodzenie przedsiębiorcy lub jego kapitału.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda