AS, czyli Aktywni i Samodzielni

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 26 października 2018 r. podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu opracowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi Społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. AS – Aktywni i Samodzielni.

Całkowita wartość projektu:      971 976,59 zł

Dofinansowanie:                             923 377,76 zł

Wkład własny:                    48 598,83 zł

Okres realizacji:                od 27.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

 

Działaniami projektowymi zostaną objęte 204 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 50 opiekunów faktycznych, 110 osób niesamodzielnych i starszych oraz 4 kandydatów do pełnienia funkcji Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych opiekunów faktycznych oraz utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych w osobach Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

  • Przeszkolenie i zatrudnienie 4 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
  • Objęcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych wsparciem psychologicznym i terapią ruchową
  • Objęcie osób niepełnosprawnych wsparciem Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych
  • Objęcie opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych poradnictwem psychologicznym
  • Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – Pierwsza pomoc przedmedyczna, Sposoby aktywizowania i wsparcia osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu, Podstawy masażu, Żywienie osób o szczególnych potrzebach

 

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Unii Europejskiej w ramach wyodrębnionej puli środków dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

 UM Piła