Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły ? strefa lotnisko

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W Urzędzie Miasta Piły wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego strefy pilskiego lotniska.

Projekt obejmuje teren byłego lotniska wojskowego oraz tereny sąsiednie: ogrodów działkowych w rejonie alei Wojska Polskiego do linii kolejowej w kierunku Szczecinka, lasów położonych wzdłuż północnej granicy miasta
z gminą Szydłowo i w rejonie Zalewu Koszyckiego oraz tereny położone na zachód od
ul. Chopina i ul. Koszalińskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie od 07 kwietnia 2021 r. do 10 maja 2021 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile, plac Staszica 10 (pok. 328) w godz. 9:30 ? 14:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.pila.pl, zakładka: Zagospodarowanie przestrzenne ? Wyłożenie projektu planu do
publicznego wglądu).

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, osoby zainteresowane udostępnieniem ww.
projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej, będą kierowane pojedynczo przez Biuro Obsługi Klienta (parter) do pokoju 328.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 05 maja 2021 r. o godz. 13:00, w pok. nr 229b II p
. Urzędu Miasta Piły ?
plac Staszica 10. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi
.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły ? strefa lotnisko >>>POBIERZ <<<

(Red.)/(pila.pl)