Szkoła w Jastrowiu z dobrymi perspektywami

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. 19 marca w Jastrowiu odbyła się debata dotycząca przyszłości jastrowskiej szkoły wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Zorganizowano ją z inicjatywy Starosty Złotowskiego Ryszarda Goławskiego i Burmistrza Jastrowia Piotra Wojtiuka.

Przypomnijmy, obecnie to Powiat Złotowski jest organem prowadzącym wspomnianą szkołę, w przyszłości natomiast zadanie to przejąć ma właśnie Gmina i Miasto Jastrowie. By jak najlepiej przygotować się do tej zmiany, rozmawiano o niej w szerokim gronie. W debacie, której moderatorem był Roman Koenig, uczestniczyli nie tylko samorządowcy i pracownicy merytoryczni obu urzędów, ale także przedstawiciele uczniów kształcących się w jastrowskiej szkole, ich rodzice oraz lokalni przedsiębiorcy.

Wspólne działania

Tytułem wprowadzenia do debaty w pierwszej kolejności głos zabrał starosta, następnie zaś przemawiał burmistrz.

Oświata jest dla nas bardzo ważna, stąd dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować wspólną wizję rozwoju szkoły w Jastrowiu – na wstępie powiedział Ryszard Goławski. W podobnym tonie wypowiadał się Piotr Wojtiuk. – Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy przekaz jest jasny: ta szkoła będzie istnieć – powiedział, dodając, że uczniowie i rodzice nie powinni się obawiać o jej przyszłość. Obaj samorządowcy skupili się na wyzwaniach, z którymi w najbliższej przyszłości przyjdzie im się zmierzyć. Pierwszym z nich będzie przygotowanie takiej oferty edukacyjnej, która zaspokoi nie tylko oczekiwania potencjalnych uczniów, ale i potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Kolejnym – przeprowadzenie satysfakcjonującego naboru na rok szkolny 2019/2020.

Burmistrz nie ukrywał, że prowadzenie szkoły ponadpodstawowej będzie dla samorządu gminnego niełatwym zadaniem. – Jestem pewien, że przynajmniej na początku trzeba będzie dołożyć do jej funkcjonowania […]. Mam nadzieję, że ta debata pozwoli nam choć nakreślić kierunek, w którym powinniśmy pójść. Zachęcam Państwa do aktywności – powiedział Piotr Wojtiuk dodając, że chciałby usłyszeć m.in. jakich kierunków kształcenia oczekują uczniowie, rodzice i przedsiębiorcy. – Chcielibyśmy „trafić” w Wasze potrzeby – podsumował.

Następnie rozpoczęła się merytoryczna część debaty. Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Złotowie Krzysztof Doroszuk w pierwszej kolejności przedstawił zasady kształcenia w szkolnictwie średnim w kontekście zmian ustawowych, a następnie omówił szkolnictwo średnie w powiecie złotowskim z uwzględnieniem roli i znaczenia szkoły w Jastrowiu. Skupił się również na jej sytuacji bieżącej, tj. przybliżył dane dotyczące liczby oddziałów (3), liczby uczniów (68) i kierunków kształcenia, a także pokrótce odniósł się do  bazy lokalowej i jej stanu technicznego.

Z kolei Wicestarosta Złotowski Małgorzata Sameć zaprezentowała uczestnikom debaty wyniki ankiet, które w ostatnim czasie przeprowadzono w szkołach podstawowych powiatu złotowskiego, i w których uczniowie wypowiedzieli się m.in. na temat preferowanych kierunków kształcenia i lokalizacji, w której chcieliby kontynuować naukę.

Podczas debaty głos zabrała także dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Ewa Zaręba-Krupka, opierając się na prezentacji multimedialnej, przekazała zgromadzonym informacje nt. kształcenia dualnego w rzemiośle.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Łucja Greczyło wskazała oczekiwania pracodawców z terenu powiatu złotowskiego – temat ten omówiła ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku pracy w gminie Jastrowie. Z kolei Starszy Cechy Rzemiosł Różnych w Złotowie Karol Pufal przedstawił najważniejsze informacje dotyczące kształcenia zawodowego. W swoim wystąpieniu zwrócił  uwagę m.in. na ograniczenia dotyczące kształcenia dualnego istniejące w kontekście Jastrowia. Jak powiedział, przedsiębiorcy wykonujący takie zawody jak np. mechanik samochodowy, fryzjer czy stolarz nie są w stanie już przyjąć większej ilości uczniów.

– Praktycznie wszystkie miejsca w ich zakładach są zajęte, a trzeba wiedzieć, że pracodawca rzemieślnik nie może zatrudnić dowolnej liczby uczniów, lecz musi spełnić pewne warunki, kryteria, które my, czyli Cech, z mocy ustawy nadzorujemy – zaznaczył Karol Pufal. Następnie zwrócił się do przedsiębiorców z gminy Jastrowie z apelem o uzupełnianie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych.

I Starszy Cechu, i dyrektor PUP zwrócili uwagę na jeszcze jedną, najistotniejszą kwestię. – Uczniowie przede wszystkim muszą chcieć się kształcić, inaczej nic nie zrobimy – powiedzieli.

Dyskusja

Ostatnią częścią debaty była dyskusja. Uwagi, których wysłuchali samorządowcy były różne – pojawiły się zarówno sceptyczne, jak i optymistyczne głosy.

Radny Rady Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski zwrócił uwagę na istotną dla rozwoju i funkcjonowania oświaty kwestię organizacji transportu publicznego, który obecnie w dużej mierze determinuje decyzje związane z wyborem szkoły ponadpodstawowej. – To jest kluczowa sprawa – stwierdził radny, a następnie poprosił burmistrza o przeanalizowanie tej kwestii.

Przedstawicielka Rady rodziców optowała za utrzymaniem szkoły w Jastrowiu i wskazywała korzyści płynące z utrzymywania mniej licznych klas. Jeden z uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców stwierdził, że szkoła w Jastrowiu ma szansę nie tylko się utrzymać, ale i prężnie funkcjonować, o ile tylko da się jej taką szansę. – Stwórzmy młodzieży warunki do nauki i rozwoju – apelował.

Wtorkowe spotkanie pokazało, że klimat dla budowania przyszłości jastrowskiej szkoły jest dobry.

zlotow-powiat.pl