Gmina Piła pozwała Skarb Państwa chcąc odzyskać 5 milionów złotych.

Najnowsze Piła Regiony

PIŁA. Na początku lipca br. Gmina Piła wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko Skarbowi Państwa ? Wojewodzie Wielkopolskiemu, domagając się zapłaty zaległych środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym Gminę Piła), winny być w pełni finansowane ze środków budżetu państwa.

O wysokości przyznanej dotacji decyduje właściwy miejscowo wojewoda (w naszym przypadku: Wojewoda Wielkopolski).

Gmina argumentuje, że pomimo ustawowego obowiązku finansowania realizowanych zadań zleconych ze środków budżetu państwa, wysokość przekazywanych przez Wojewodę na ten cel środków nie pozwoliła na faktyczne pokrycie ponoszonych przez Gminę wydatków. Dotyczy to w szczególności zadań w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, ewidencjonowania działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

Gmina zmuszona była finansować znaczną część wydatków ze środków własnych, co odbywa się kosztem inwestycji czy ograniczania wydatków na inne ważne dla społeczności lokalnej zadania.

Wysokość angażowanych środków jest na tyle znaczna, że Gmina postanowiła dochodzić zwrotu poniesionych niezgodnie z ustawą wydatków przed sądem.

Gmina domaga się od Wojewody Wielkopolskiego zapłaty ponad 5 milionów złotych, które wydatkowała na zadania zlecone w latach 2008 ? 2016.

Tym samym, Piła dołącza do coraz liczniejszej grupy samorządów, które otwarcie mówią o trwającym stanie niedofinansowania przez wojewodów kosztów realizacji zadań zleconych i podejmują się walki o należne im środki.

Źródło : www.pila.pl