Środki PFRON dostępne w każdym z wielkopolskich powiatów

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Zdrowie Złotów
   WIELKOPOLSKA. Blisko 7,5 mln zł trafi do osób z niepełnosprawnościami z Wielkopolski w ramach nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
   -Umowy na realizację programu dofinansowanego ze środków PFRON podpisane zostały ze wszystkimi 35 wielkopolskimi powiatami. O wsparcie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5
kolejnych następujących po sobie dni roboczych, w danym miesiącu – mówi Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.
   Wysokość pomocy na jedną osobę niepełnosprawną wynosi 500 zł miesięcznie, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
   Wsparcie skierowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są:
uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
   Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
   Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać elektronicznie poprzez System SOW. W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW wnioski przyjmowane są bezpośrednio przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.
Tomasz Paczkowski
Oddział Wielkopolski PFRON