Absolutorium dla Burmistrza Trzcianki

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Miejskiej Trzcianki radni postanowili 11 głosami ZA, przy 1 – WSTRZYMUJĄCYM SIĘ i 7 – PRZECIW udzielić Burmistrzowi Krzysztofowi W. Jaworskiemu absolutorium.

Uchwała w sprawie absolutorium poprzedzona była zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2022 rok (11 głosów ZA, 8 – PRZECIW, 0 – WSTRZYMJĄCYCH SIĘ).
Znaczną część sesji poświęcono prezentacji raportu o stanie gminy Trzcianka za 2022 roku, który przedstawił Burmistrz Krzysztof W. Jaworski. Po czym nastąpiła debata zakończona podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Trzcianki. Radni 8 głosami ZA, przy 11 PRZECIW i 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ nie udzielili wotum za 2022 rok.
W porządku obrad znalazło się ponadto 18 uchwał m.in.: w sprawie zamiany budżetu na 2023 rok, powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników w składzie Sekretarz Gminy, radny Witold Perski i radny Marcin Walkowiak, w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w rejonie wsi Górnica, a także przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka w 2023 roku, itd.

UM Trzcianka