Absolutorium dla burmistrza Trzcianki

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 29 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych w ciągu roku sesji Rady Miejskiej Trzcianki. Było to zarazem jedno z najdłuższych do tej pory posiedzeń radnych ósmej kadencji.

W porządku obrad znalazło się 21 uchwał w tym ?Raport o stanie Gminy Trzcianka w 2020 roku?, wotum zaufania dla Burmistrza Trzcianki, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2020 rok oraz absolutorium.

Po prezentacji Burmistrza i trwającej kilka godzin dyskusji radni postanowili 11 głosami ?przeciw?, przy 9 ?za? i 1 ?wstrzymującym się? nie udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Trzcianki.

Następnie po odczytaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Trzcianka za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami oraz wysłuchaniu Skarbnika Gminy Joanny Zieńko i obszernych dyskusjach, postanowiono 12 głosami ?za?, przy 4 głosach ?przeciw? i 5 ?wstrzymujących się? udzielić absolutorium Burmistrzowi Trzcianki.

UM Trzcianka