Bezrobocie w okresie pandemii COVID-19

Czarnków Najnowsze Praca Wydarzenia

CZARNKÓW. W końcu 2021r., po dwóch latach pandemii poziom bezrobocia w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim wynosił 1.065 osób, a stopa bezrobocia 3,5%. Od początku funkcjonowania gospodarki rynkowej tj. od 1989r. nie odnotowano tak niskiego poziomu liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w kraju w tym samym czasie wyniosła 5,4%, w Wielkopolsce 3,1%.

Już od kilku lat rynek pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia w regionie pilskim. Stopa bezrobocia jest jednym z mierników oceny rozwoju gospodarczego regionu. Jeszcze w roku 2019 poprzedzającym rok pandemii poziom bezrobocia wynosił 1.369 osób, a stopa bezrobocia 4,3%; w roku 2015 – 2.705 osób bezrobotnych i 8,3% stopa bezrobocia.

W 2021r. w stosunku do 2020r. nastąpił wzrost ofert pracy o 166, a liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy wynosiła 2.123. Odnotowano również rekordowy wzrost liczby zatrudnionych cudzoziemców o 1.269 osób w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie zatrudniono w 2021r. 2.925 cudzoziemców, głównie z Ukrainy (70%), Gruzji (23%), Białorusi (5%), pozostały udział % stanowili cudzoziemcy z Mołdawii, Rosji, Armenii.

Jedną z przyczyn spadku poziomu bezrobocia, wzrostu liczby ofert i zatrudnienia cudzoziemców jest m. in. duża finansowa pomoc państwa dla przedsiębiorców w okresie ostatnich 2 lat w ramach Tarczy Antykryzysowej. Uprawnieni przedsiębiorcy złożyli 5.798 wniosków, a wydatkowano bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 38 mln. zł, mimo, że plan finansowy wynosił 50 mln. zł. W ramach powyższej pomocy wsparciem objęto 8.849 miejsc pracy, tj. 49,2% ogólnej liczby pracujących w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Dodatkowo w okresie ostatnich dwóch lat wydatkowano kwotę 9,6 mln zł na aktywizację 1.300 osób bezrobotnych i 1,85 mln zł na kształcenie ustawiczne 1.172 pracowników w zakładach pracy.

Poza powiatowymi urzędami pracy pomoc finansową na łagodzenie skutków pandemii udzielały również inne jednostki publiczne (ZUS, WUP, PFR).

Biorąc pod uwagę niskie krajowe zasoby pracy i brak możliwości zagospodarowania wolnych miejsc pracy – od 29.01.2022r. wydłużony został okres zatrudnienia cudzoziemców, w uproszczonym trybie z 6 miesięcy do 24 miesięcy.

Dziękujemy pracodawcom za racjonalne decyzje w okresie pandemii i utrzymanie miejsc pracy.

Zapraszamy również do współpracy w 2022r. i korzystania z finansowych form wsparcia planowanego zatrudnienia oraz kształcenia ustawicznego pracowników.

Obecnie dysponujemy środkami finansowymi w wysokości 5,6 mln zł na aktywizację 670 osób bezrobotnych i 550 tys. zł na kształcenie ustawiczne pracowników.

Zachęcamy również do ustawicznego korzystania z naszej strony internetowej: www. czarnkow.praca.gov.pl, poczty elektronicznej: pocz@pupczarnkow.pl i usług pośrednictwa pracy.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

  • Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
  • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie