Burmistrz Piotr Wojtiuk z absolutorium

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Podczas IX sesji zwyczajnej VIII kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk uzyskał absolutorium.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018roku, 11 głosami za i jednym wstrzymującym się udzielono votum zaufania oraz  absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie Piotrowi Wojtiukowi.

Podjęcie uchwał poprzedzone zostało 1,5 godzinnym wystąpieniem Burmistrza, w którym włodarz  przedstawił ?Raport o stanie gminy za 2018 rok?. Podkreślił w nim, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską, sołtysami, a przede wszystkim dzięki pracy urzędników i osób pracujących w jednostkach podległych gminie. Biorąc to wszystko pod uwagę Piotr Wojtiuk podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji i wypracowanych wspólnie wniosków.

 (Red.)

 Źródło: www.jastrowie.pl