Chcesz zgłosić przestępstwo lub wykroczenie? Skorzystaj z tego wzoru…

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. POZNAŃ. Chcesz zgłosić Policji przestępstwo lub wykroczenie? Nie musisz przychodzić do komendy! Możesz to zrobić przesyłając stosowną informację pocztą tradycyjną lub mailem. Aby Ci pomóc policjanci opracowali wzór takiego doniesienia. W poszczególnych polach wpisz odpowiednie informacje. Gotowe pismo (wraz z załącznikami) wyślij na adres pocztowy komendy lub komisariatu. Pamiętaj, że możesz to zrobić również drogą elektroniczną. Adresy znajdziesz na stronie internetowej danej jednostki Policji.

 

WZÓR

 Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa / wykroczenia

                                                                                                                                                       Miejscowość, data

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej

adres zameldowania/pobytu

(nazwa instytucji zgłaszającej, adres

i pieczęć instytucji)

dane do kontaktu ? np. numer telefonu

 

                                                                                                                                                                                 Komenda                                                                                                                                                                                                       Miejska/Powiatowa/

                                                                                                          Komisariat Policji

                                                                                                          w???????.

           ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA / WYKROCZENIA

  ( niepotrzebne skreślić)

 

Przykładowa treść:

Zawiadamiam, że (napisać co się stało, co jest przedmiotem zawiadomienia, w sposób opisowy podając jak najwięcej szczegółów zdarzenia; zwrócić uwagę na cechy czynu ? kto go popełnił, na czyją szkodę, w jaki sposób, gdzie się to stało, ewentualnie jakim narzędziem, jaki nastąpił skutek).

Należy umieścić dokładny opis sytuacji, opis pokrzywdzonych (osoby/rodziny), w przypadku przestępstw komputerowych dodatkowo należy zawrzeć dane IP komputera (o ile można je określić), z którego prowadzono korespondencję, dokonano transakcji, Nick osoby sprzedającej, informacje o dołączonych wydrukach z komputera dotyczących korespondencji. Osoba zgłaszająca powinna opisać sytuację oraz czasookres, w którym dochodziło do czynów zabronionych np. do gróźb, przemocy, odniesionych obrażeń, wskazać charakter tych obrażeń, opisać zadawane cierpienia psychiczne.

Podczas opisywania zdarzenia, aby w sposób wyczerpujący zawrzeć opis czynu, należy kierować się zasadą tzw. siedmiu złotych pytań, tj. udzielić odpowiedzi na pytania:

Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Czym? Dlaczego? Kto?

 

Ponadto należy wyszczególnić:

  1. Świadków zdarzenia – należy podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu, albo opisać świadka w taki sposób, aby móc go wytypować (np. osoba pracująca w konkretnym sklepie, mieszkającą pod numerem domu?).

 

  1. Załączniki ? należy dołączyć wydruki dokumentów, zdjęcia, pliki z zapisem monitoringu jeśli jest to monitoring prywatny, (monitoringu bezwzględnie nie nadpisywać, ale zabezpieczyć). Jeżeli monitoring zabezpieczony jest przez zewnętrzny podmiot, należy wskazać ten podmiot, a Policja zajmie się jego zabezpieczeniem we własnym zakresie. Nadto należy załączyć kopie korespondencji mailowej, sms, kopie faktur, potwierdzenia przelewów płatności itd.

 

  1. Wartość strat ? straty określić kwotowo (w PLN), ale wskazać na kwotę zakupu utraconego sprzętu, innych przedmiotów wraz z datą tego zakupu. W przypadku przedmiotów, których wartości nie można oszacować, należy je opisać, wskazując z czego były wykonane i na czym opiera się ich szacunkowa wartość.

 

  1. Wniosek o ściganie – wyróżnia się przestępstwa ścigane w trybie publicznoskargowym, prywatnoskargowym i wnioskowe. Zawiadamiający jednak jest zwolniony z rozróżniania trybów ścigania przestępstw, wobec czego w razie wątpliwości na końcu zawiadomienia należy zawrzeć zdanie: Żądam ścigania i ukarania sprawcy przestępstwa.

 

Uwaga: Brak znajomości danych sprawcy nie stanowi przeszkody do złożenia zawiadomienia. Należy wówczas w sposób wyczerpujący opisać co miało miejsce.

 

                                                                                   Podpis osoby składającej zawiadomienie

                                                                                   ( imię i nazwisko czytelne)

 

Załączniki:(wymienić wszystkie niezależnie od wyszczególnienia ich w treści zawiadomienia)

  1. dokumentacja lekarska z dnia;

Kserokopia  korespondencji ze sprzedającym w ilości?;

Kopia płyty CD z nagraniem…;

Itp.

KWP Poznań