Pierwsza rada budowy inwestycji “Przebudowa amfiteatru w parku im. Stanisława Staszica”

Czarnków Inwestycje Najnowsze Wydarzenia
Po podpisaniu umów z osobami pełniącymi funkcję inspektora z branży sanitarnej oraz funkcję nadzoru autorskiego, możliwym stało się zwołanie rady budowy w pełnym składzie. Spotkanie takie zostało zwołane na 1 czerwca.
Ze strony inwestora – Gminy Miasta Czarnków – uczestniczyli w nim: Zastępca Burmistrza, pracownicy Referatu Techniczno – Inwestycyjnego bezpośrednio odpowiedzialni za realizację inwestycji, inspektorzy nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach oraz inspektor nadzoru autorskiego.
Natomiast ze strony wykonawcy – Firmy Wykonawstwo, projekty i nadzory “WPN”Maciej Stasiak z Chodzieży, obecni byli: właściciel firmy, kierownik budowy oraz kierownicy robót w poszczególnych branżach.
W trakcie spotkania omówiono kilka kluczowych kwestii dla realizacji inwestycji, takich jak: procedurę obiegu dokumentów – wniosków materiałowych, poziom posadowienia budynku wraz z placem wokół amfiteatru oraz sposób prefabrykacji elementów widowni. Zwrócono uwagę na zachowanie szczególnej staranności wykonywania robót budowlanych zgodnych ze sztuką budowlaną i warunkami pozwolenia na budowę, jak również na estetykę wykonywania prac. Ważną kwestią jest też zachowanie czystości i porządku na alejkach dojazdowych do placu budowy.
Po spotkaniu uczestnicy rady budowy udali się na plac budowy, aby sprawdzić zaawansowanie robót budowlanych.
Termin wykonania zadania wyznaczono na 26.06.2023. Całkowity koszt przebudowy wyniesie ponad 14,4 mln zł. Z tego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład 10,8 mln zł.