PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

15 kwietnia 2024 r. odbyło się ostatnie posiedzenie członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Powiatu Pilskiego w VI kadencji Rady Powiatu w Pile.

Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami, wolontariatami. Za współpracę podziękował Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, przewodniczący Zespołu konsultacyjnego.

Zespół konsultacyjny ma na celu zapewnienie bieżącej współpracy pomiędzy Powiatem Pilskim, a organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze sektora non- profit na rzecz mieszkańców. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych organizacji, działających m.in. na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, w sferze ochrony zdrowia, edukacji, sportu, kultury i ochrony środowiska.

Na terenie Powiatu Pilskiego działało łącznie 650 organizacji pozarządowych (stan na dzień 31 grudnia 2023 r.). Były to zarówno organizacje podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia wpisane do rejestru/ewidencji prowadzonej przez Starostę Pilskiego.

Głównymi celami współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. było kształtowanie partnerstwa pomiędzy nimi, podejmowanie wspólnych działań służących zaspakajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Powiat Pilski, podobnie jak w latach ubiegłych, dołożył wszelkich starań aby założone cele programu współpracy z organizacjami pozarządowymi były realizowane. Zadaniem samorządu jest wspieranie innowacji społecznych, aktywności i zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności.
Powiat Pilski wspierał  te działania także finansowo poprzez dotacje, patronaty honorowe Starosty Pilskiego. Przyczyniły się one do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a także zwiększyły świadomość społeczeństwa odnośnie organizacji pozarządowych.

Fot. Powiat Pilski