Radni zaniepokojeni perspektywą braku funduszy z Unii Europejskiej

Biznes Interwencje kraj Na sygnale Najnowsze Polityka Regiony Rolnictwo Środowisko Wydarzenia
Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podczas obrad sesji 24 października 2022r. dyskutowali o możliwości utraty środków unijnych przez Polskę, spowodowanych nieprzestrzeganiem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Przygotowano specjalny apel, który został zgłoszony do obrad przez Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i po długiej debacie został przyjęty w głosowaniu przez Radnych.
Podczas obrad Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 24 października 2022 roku jednym z punktów posiedzenia był apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Stanowisko dotyczy groźby braku wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz informacji o nieprzestrzeganiu przez Polskę Karty Spraw Podstawowych z Unii Europejskiej i obaw o konsekwencje następstw. Zaistniały stan może doprowadzić do nie przekazania środków finansowych naszemu krajowi w ramach nadchodzącej perspektywy
finansowej na lata 2021-2027 w konsekwencji zahamowany zostanie wzrost gospodarczy, realizacja nowych inwestycji, doprowadzając do zapaści gospodarczej w naszym Województwie.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że polską racją stanu jest uruchamianie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki tym funduszom realizowane mając być nowe inwestycje, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia i wzrostu produktu krajowego brutto naszego kraju. Ponadto należy zwrócić uwagę że Polska zgodziła się na uzależnienie wypłaty środków od kryterium praworządności podpisując porozumienie podczas szczytu Rady Europy w 2020 roku – mówi Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a zarazem szef
klubu radnych PSL w Sejmiku Jarosław Maciejewski Radni zaznaczyli, że Województwo Wielkopolskie swój rozwój w dużej mierze zawdzięcza unijnym środkom przeznaczanym na różne inwestycje w infrastrukturę, gospodarkę i rozwój społeczny. Dalsze inwestycje oraz wzrost gospodarczy w dużej mierze uzależnione są od możliwości pozyskania kolejnych środków. Wielkopolska, zarówno jako Samorząd Województwa, jak i wchodzące w skład regionu powiaty i gminy odniosły ogromny sukces rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw. Niemożność skorzystania z nowej
perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych. – dodaje Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Poruszono kluczową kwestę rozwiązania problemów powodujących wstrzymanie wypłaty środków, którymi są instytucje uznane przez unijne organy za niewypełniające zasad praworządności i ich funkcjonowanie tj. Izby Dyscyplinarnej przekształconej obecnie w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz upolitycznienie Krajowej Rady
Sądownictwa. Radni w stanowisku zaapelowali do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie przepisów sprzecznych z Karta Praw Podstawowych UE oraz spełnienie warunków umożliwiających wypłatę środków z KPO.
Za przyjęciem stanowiska głosowało 26 radnych, z PSL, KO, SLD i niezależny, a 8 radnych z PIS wstrzymało się odgłosu.
Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski
Sejmik Województwa Wielkopolskiego z najwyższym niepokojem przyjmuje fakt braku wypłaty środków z Krajowego
Plan u Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej doprowadzi do niemożności uzyskania przez nasz kraj funduszy z Unii Europejskiej w ramach
nowej perspektywy finansowej 2021-2027, co w konsekwencji grozi Wielkopolsce zapaścią gospodarczą i zahamowaniem inwestycji. Podkreślamy, że Wielkopolska, zarówno jako Samorząd Województwa, jak i wchodzące w skład regionu powiaty i gminy odniosły ogromny sukces rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw.
Niemożność skorzystania z nowej perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że polską racją stanu jest uruchomienie środków z Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).
Dzięki funduszom tym realizowane mają być nowe inwestycje, które przyczynią się do przyspieszenia wzrostu gosp odarczego,
zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu PKB i zamożności polskiego społeczeństwa.
Na przeszkodzie otrzymaniu przez Polskę środków w wysokości około 1 60 mld złotych z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, stoi niestety funkcjonowanie instytucji uznanych przez unijne organy za niewypełniające zasad praworządności, czyli Izby Dyscyplinarnej przekształconej obecnie w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.
Należy zwrócić uwagę, iż Polska zgodziła się na uzależnienie wypłat z Funduszu Odbudowy od kryterium praworządności podpisując porozumienie zawarte podczas szczytu Rady Europy w 2020 roku.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego z wysokim zaniepokojeniem przyjmuje również pojawiające się informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej doprowadzi do niemożności wykorzystania przez Polskę unijnych środków pomocowych dedykowanych państwom członkowskim, a w szczególności funduszy z polityki spójności oraz funduszy wspólnej polityki rolnej.
W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 po raz pierwszy pojawił się bowiem horyzontalny warunek podstawowy, który nakazuje państwom członkowskim Unii Europejskiej, aby wszystkie działania finansowane z
funduszy unijnych były wydatkowane z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Niewyeliminowanie na poziomie krajowym przepisów sprzecznych z Kartą Praw Podstawowych to działanie godzące w polską
rację stanu, które doprowadzi do znacznego zubożenia obywateli i upadku gospodarczego, odbije się ruiną na finansach samorządów, osłabi polską walutę i znacząco nadszarpnie gospodarczą wiarygodność kraju, w tym relacje gospodarcze budowane przez polskie regiony.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie na poziomie krajowym przepisów godzących w Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i spełnienie wszystkich innych warunków pozwalających na wypłatę środków z Krajoweg o Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Bartosz Zalas
podinspektor

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi