Rewitalizacja placu Zwycięstwa

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenów zielonych na placu Zwycięstwa, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, ogłosił Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap – związany z ogłoszonym przetargiem – obejmuje rewitalizację znajdującej się na placu zieleni i budowę obiektów malej architektury.

Drugi etap – związany z mediateką, nie dotyczy tego postępowania.

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę w ramach zadania zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Piły – pn. „Rewitalizacja placu Zwycięstwa w Pile – budowa mediateki, z zagospodarowaniem otoczenia”.

Warunki udziału w zamówieniu:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie na wartość minimum 80 000,00 zł, obejmujące wykonanie projektu przebudowę terenów zieleni z uzyskaniem pozwoleń przewidzianych stosownymi przepisami prawa potwierdzonych referencjami z realizacji tego zadania.

Termin realizacji zamówienia:

1. Przedłożenie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu placu Zwycięstwa w terminie do 31.01.2022 r.

2. Przedłożenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, w terminie do 30.06.2022 r.

Kryteria wyboru ofert:

100% – cena brutto

Miejsce składania ofert:

Drogą mailową na adres mailowy: przetargi@zdiz.pila.pl na formularzu ofertowym  z dołączeniem sporządzonych:

– formularza ofertowego (wg. wzoru),

– dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania wcześniejszego zadania.

Termin składania ofert:

01.12.2021 r. do godz. 11:00

Uwaga:

ZDiZ w Pile zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia. W celu uniknięcia pomyłek w składanych ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

Więcej informacji na temat zamówienia oraz załączniki i druki do pobrania: bip.zdiz.pila.pl

(pila.pl)