Senat na ratunek przedsiębiorcom

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

Pandemia koronawirusa dotyka wszystkich, w tym firmy i ich pracowników. Niestety, PiS przyjmując w Sejmie ustawę mającą ograniczyć negatywne skutki choroby dla obywateli, w tym dla przedsiębiorców, nie stanął na wysokości zadania. Przejęte rozstrzygnięcia, aby mogły dobrze służyć społeczeństwu, musiały zostać poddane nowelizacji. Ustawę naprawczą pilnie przygotowali senatorowie opozycji demokratycznej. Została ona niezwłocznie uchwalona przez Senat w dniu 13 marca br.

Co przewiduje senacka ustawa przygotowana przez demokratyczną opozycję w zakresie wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników?

 

 1. Preferencyjne pożyczki.

Preferencyjne pożyczki mają mieć na celu wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej firm. Dotyczy to szczególnie mikroprzedsiębiorstw i małych oraz średnich firm. Pożyczki mają udzielać fundusze pożyczkowe wybrane w drodze konkursu, a finansowane z budżetu państwa. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o preferencyjną pożyczkę w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia u niego trudności, a przyznana pożyczka będzie musiała być wykorzystana i rozliczona w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w szczególnych przypadkach termin ten będzie mógł być wydłużony do 9 miesięcy). Prawidłowo wykorzystana pożyczka będzie umarzana w wysokości 75%, a pozostałe 25% będzie należało spłacić, lecz kwota ta nie będzie oprocentowana.

 

 1. Wsparcie w zakresie płacenia składek do ZUS

W sytuacjach kryzysowych najtrudniejsze do udźwignięcia przez przedsiębiorców są koszty stałe, w tym składki na ubezpieczenia społeczne. Dlatego senatorowie postanowili, iż ZUS na wniosek przedsiębiorcy będzie mógł odraczać termin płatności tych składek oraz rozkładać należne kwoty na raty. Co ważne, w takim przypadku nie będzie pobierana obowiązująca obecnie opłata prolongacyjna.

 

 1. Rekompensaty dla firm.

Rekompensaty będą należeć się firmie za poniesione przez przedsiębiorcę szkody, szczególnie w wyniku obowiązku wykonania polecenia premiera czy wojewody. Przykładowo może to dotyczyć obowiązku zmiany albo ograniczenia zakresu działalności gospodarczej firmy, czy wynikłego przestoju firmy będący skutkiem objęcia obowiązkową kwarantanną jej pracowników, itd? Rekompensatę ma przyznawać wojewoda na wniosek przedsiębiorcy złożony w ciągu 60 dni od ustania działania władzy publicznej, wobec tego przedsiębiorcy. Wypłata ma nastąpić w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 1. Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku niemożności prowadzenia działalności gospodarczej albo specyfiki firmy lub skierowania ponad 20% pracowników do pracy poza stałym miejscem zatrudnienia, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o zawieszenie działalności swojej firmy. W takiej sytuacji, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, działalność przedsiębiorstwa ulegnie zawieszeniu, a zatrudnionym pracownikom będzie przysługiwało wynagrodzenie pokrywane w połowie przez firmę i w połowie przez Skarb Państwa.

 

 1. Wypłata wynagrodzeń pracowników z budżetu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Jeśli wystąpi konieczność obowiązkowej hospitalizacji albo kwarantanny parownika, to jego wynagrodzenie będzie płacone nie przez firmę, ale ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niezależnie od tych przykładowych, ale za to zasadniczych rozwiązań, przyjęta przez Senat ustawa przewiduje także wiele innych rozwiązań korzystnych dla pracodawców i pracobiorców, m.in.:

 1. Prawo do pracy zdalnej pracowników,
 2. Prawo pracodawcy do żądania od pracownika informacji mających na celu zabezpieczenia zdrowia i życia reszty załogi.
 3. Bezpieczeństwo przedsiębiorcy oraz prawo do odszkodowania właścicieli nieruchomości w zakresie ewentualnych nadużyć wynikających z włączeń przepisów prawa budowlanego.
 4. Zwolnienie przedsiębiorcy z odpowiedzialności za szkody, jakie mógłby on podnieść ze względu na działanie władzy.
 5. Zniesienie obowiązku pokrycia przez przedsiębiorców kosztów działań będących wynikiem wykonywania polecenia władzy.
 6. Zagwarantowanie adekwatnego do wydatków przedsiębiorcy wynagrodzenia za realizację przez niego poleceń władzy.
 7. Zniesienie konieczności pokrywania przez przedsiębiorców kosztów wykonywania poleceń władzy.

Ustawa przewiduje także korzystne dla przedsiębiorców i ich pracowników rozwiązania wynikające z takich ustaw, jak prawo farmaceutyczne, prawo oświatowe, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo budowlane, czy ustawy o organizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Do niezwykle ważnych należy zaliczyć zwiększenie wieku dzieci uprawniających rodziców do otrzymywania zasiłku opiekuńczego oraz zniesienie limitu czasu pobierania tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, kiedy zamyka się żłobek, przedszkole czy szkołę, do których uczęszcza dziecko pracownika.

Ustawa po jej uchwaleniu przez Senat niezwłocznie została skierowana do Sejmu. Teraz to od Prawa i Sprawiedliwości będzie zależało, czy i kiedy wejdzie ona w życie. Będzie to test dla PiS, który wykaże na ile rządząca partia chce i potrafi współpracować z opozycją dla dobra ogółu, a na ile w tym zakresie uprawiane jest przez PiS jedynie pustosłowie ? podsumował prace nad ustawą senator Adam Szejnfeld

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda