Seniorzy – międzypokoleniowość, edukacja, lifelong learning

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia
Kiedyś zapytaliśmy młodych ludzi, co najbardziej cenią w seniorach. Najbardziej powszechną odpowiedzią było: doświadczenie i zdobyta wiedza. Postanowiliśmy przedstawić pomysł, jak tę wiedzę i doświadczenie można przekazywać międzypokoleniowo.
Pomysłem są Międzypokoleniowe Centra Edukacji. Jakie są ich założenia?
▪ budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez tworzenie połączeń pomiędzy różnymi pokoleniami poprzez formalne i intencjonalne działania w postaci wspólnych projektów, wymiany doświadczeń i wartości, czy też organizowanie wspólnych wydarzeń i spotkań;
▪ budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez tworzenie i umacnianie połączeń pomiędzy ludźmi różnych pokoleń poprzez różne działania, takie jak wspólne projekty i inicjatywy, wymiana doświadczeń i wartości, a także organizowanie wspólnych wydarzeń i spotkań;
▪ promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji – ukierunkowywanie działań na zwiększenie świadomości i uznania dla różnych wartości i zasobów, jakie posiada każde pokolenie. Może to być realizowane poprzez różne inicjatywy i działania edukacyjne, promowanie wymiany doświadczeń i wartości pomiędzy pokoleniami, a także organizowanie wspólnych projektów i wydarzeń;
▪ podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami – działania zmierzające do uwypuklenia i zwiększenia świadomości wspólnych celów i interesów, jakie łączą różne pokolenia poprzez różne formy edukacji, wymiany doświadczeń i wartości, a także organizowanie wspólnych projektów i inicjatyw;
▪ budowanie społeczeństwa wiedzy – działania zmierzające do zwiększenia poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych w społeczeństwie realizowane poprzez różne formy edukacji i szkoleń, dostępność do zasobów informacyjnych, a także wspieranie rozwoju technologii i
innowacji;
Seniorze! Pomyśl, czy warto zapisać się do takiego Centrum? Dodatkowo Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych ma dla Ciebie ciekawą ofertę! Jeśli chcesz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi i metod edukacji senioralnej a także międzypokoleniowej i chciałbyś skorzystać z nieodpłatnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego czy dedykowanych usług społecznych – zadzwoń do nas pod numer 697 618 976,
napisz do nas na Facebooku lub zgłoś się na maila: slkpokrzywno@gmail.com!

Seniorzy – edukacja!

Dlaczego edukacja seniorów jest kluczowym elementem dla rozwoju społeczeństwa?
Edukacja to proces uczenia się i nauczania, który łączy różne pokolenia w jednej przestrzeni edukacyjnej. Celem tej formy edukacji jest umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń, umiejętności i perspektyw między samymi seniorami a także pomiędzy seniorami a młodszym pokoleniem. Edukacja taka skierowana na budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności między seniorami i pokoleniami, a także na rozwijanie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych uczestników.
Podstawą dobrej edukacji między seniorami i pokoleniami jest wymiana zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami; to proces, w którym obie grupy dzielą się swoimi zasobami i kompetencjami, aby wzajemnie się uczyć i rozwijać. Starsze pokolenie może przekazywać młodszym swoją wiedzę i doświadczenie, a młodsze pokolenie może uczyć się od starszych nowych umiejętności i zrozumieć ich perspektywę. Taka wymiana może pomóc w budowaniu mostów między pokoleniami i
Ważnym elementem edukacji seniorów jest także budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem . To proces, w którym obie grupy starają się zrozumieć potrzeby, wartości i perspektywy drugiej osoby. Celem tego
procesu jest wzmocnienie więzi między pokoleniami i zapobieganie izolacji i marginalizacji poszczególnych grup wiekowych.
Wzajemne zrozumienie i solidarność międzypokoleniowa sprawiają, że wszystkie pokolenia są ze sobą połączone i wspierają się nawzajem.
Zapobiega to izolacji i marginalizacji poszczególnych grup wiekowych, co przyczynia się do zbudowania bardziej zrównoważonego i
zintegrowanego społeczeństwa.
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych ma dla Ciebie ciekawą ofertę! Jeśli chcesz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi i metod edukacji senioralnej a także międzypokoleniowej i chciałbyś skorzystać z nieodpłatnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego czy dedykowanych usług społecznych – zadzwoń do nas pod numer 697 618 976, napisz do nas na Facebooku lub zgłoś się na maila: slkpokrzywno@gmail.com!

Seniorzy – lifelong learning

Seniorzy! Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim, jak lifelong learning ?
Lifelong learning to koncepcja uczenia się przez całe życie, czyli ciągłego rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych kompetencji, niezależnie od wieku i sytuacji życiowej – także seniorów!
Zaliczane są do niej zarówno formalne formy edukacji, jak i nieformalne, takie jak samodzielne studiowanie czy doświadczenie zawodowe.
Działania związane z uczeniem się przez całe życie mogą obejmować:
▪ Edukację formalną: uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach wyższych lub dokształcanie się w ramach pracy;
▪ Nieformalne formy edukacji: czytanie książek, uczestnictwo w webinarach, warsztatach i wykładach;
▪ Samodzielne studiowanie: uczenie się przez doświadczenie, badanie i eksperymentowanie;
▪ Udział w projektach społecznych i wolontariacie: nabywanie nowych umiejętności poprzez działalność na rzecz innych;
▪ Praca zawodowa: rozwijanie kompetencji i umiejętności w ramach codziennej pracy i wyzwań zawodowych;
▪ Rozwijanie zainteresowań i hobby: uczenie się nowych rzeczy poprzez zabawę i zainteresowania.
Uczenie się przez całe życie jest niezwykle ważne: zwiększa samoocenę i poczucie wartości Seniora, umożliwia rozwój osobisty, wzmacnia pamięć i kreatywność, umożliwia dostosowanie się do zmian oraz pomaga utrzymać konkurencyjność na rynku pracy.
Tylko gdzie można uczyć się w ten sposób i jak skorzystać ze wsparcia?
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych ma dla Ciebie ciekawą ofertę! Jeśli chcesz uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach i dowiedzieć się więcej o lifelong learning, skorzystać z dedykowanych nieodpłatnych usług społecznych i ukończyłeś 60 lat zadzwoń do nas pod numer 697 618 976, napisz do nas na Facebooku lub zgłoś się na maila: slkpokrzywno@gmail.com!
Subregion pilski w barwach 60+!
Projekt zrealizowany ze środków pozyskanych w ramach rządowego Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2023
Fot. i Stock