Stanowisko Powiatu Pilskiego w sprawie remontu mostu na 11 Listopada

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Prezydent Piły zwrócił się do Zarządu Powiatu w Pile o wspólne finansowanie remontu mostu Bolesława Krzywoustego w ciągu ul. 11 Listopada. Tymczasem, kwestie związane z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych znajdujących się w przebiegu tych dróg, Zarząd Powiatu w Pile przekazał Prezydentowi Miasta Piły, na mocy porozumienia zawartego 31 grudnia 2007 roku. Co roku, w ramach tego porozumienia, Zarząd Powiatu w Pile przekazuje Prezydentowi Miasta Piły, 2 mln zł.

Tym razem Prezydent, w piśmie z dnia 21 grudnia 2020 roku, zaproponował dwa warianty remontu mostu. Pierwszy miałby polegać na przebudowie mostu poprzez wzmocnienie przęsła środkowego za ok. 5 mln zł, zapewniającego trwałość mostu na ok. 15-20 lat. W drugim wariancie, mowa jest o rozbiórce przęsła środkowego i budowie nowej konstrukcji, za ok. 12 mln zł, przy trwałości mostu ok. 60-80 lat. Remont miałby w połowie sfinansować Powiat Pilski. 

Jednak w myśl obowiązującego porozumienia z 2007 roku, Zarząd Powiatu w Pile co roku przekazuje Prezydentowi Miasta Piły, milion złotych na bieżące utrzymanie dróg i milion złotych na zadania inwestycyjne, których zakres co roku jest wspólnie ustalany. Dodatkowo, Prezydent Miasta Piły czerpie korzyści z tytułu zajęcia pasa drogowego, ustawiania reklam czy płatnego parkingu usytuowanego przy drodze powiatowej. W myśl porozumienia, Prezydent Miasta Piły zarządza drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Piły, w tym obiektami mostowymi i przepustami, które znajdują się w ciągu tych dróg.

– Umów i porozumień, należy dotrzymywać. My się wywiązujemy z tej umowy i przekazujemy pieniądze. Mam takie wrażenie, że jeżeli się czerpie korzyści, tak jak Miasto czerpie korzyści m.in. z zajęcia pasa drogowego, umieszczania reklam, to jest wszystko w porządku, a jeżeli pojawiają się problemy, to Prezydent zaczyna się wycofywać z zawartego porozumieniai proponuje nowe współfinansowanie inwestycji ? mówi wicestarosta pilski Arkadiusz Kubich.

Porozumienie Zarządu Powiatu w Pile i Prezydenta Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły dotyczy także mostu Bolesława Krzywoustego, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2020 roku.

– Sąd wskazał, że Zarząd Powiatu w Pile zawarł porozumienie, na mocy którego to Prezydent Miasta Piły, zobowiązał się także do zarządzania obiektami mostowymi i przepustami, leżącymi w ciągach dróg powiatowych w granicach miasta. W ocenie sądu, nie ma wątpliwości, że zakres przedmiotowy porozumienia, został określony jednoznacznie w par. 1 ust. 1 i 3  ? kontynuuje wicestarosta Arkadiusz Kubich.

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na zarządcę obiektu, czyli Prezydenta Miasta Piły, wykonanie ekspertyzy jego stanu technicznego. Po otrzymaniu tej ekspertyzy, PINB, decyzją z 2 grudnia 2020 roku, nałożył na Zarząd Dróg i Zieleni, działający w imieniu zarządcy obiektu, obowiązek wykonania do 31 marca 2021 roku prac konserwacyjnych.

– Chodzi o naprawę mocowań i uszkodzeń mechanicznych balustrad, naprawy ubytków nawierzchni jezdni, naprawy chodników, zapewniającej równą nawierzchnię ruchu oraz właściwe zamocowanie krawężników. Są to prace konserwatorskie, które mają zostać wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się, między innymi pieszych, na moście ? informuje Artur Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Tymczasem Prezydent, w nawiązaniu do ekspertyzy technicznej, zaproponował dwa wymienione wyżej warianty remontu mostu.

– Pismo od Prezydenta otrzymaliśmy 23 grudnia 2020 roku. Odpowiedzi w tej sprawie, oczywiście zgodnej z prawem, udzielimy na piśmie. Może jednak, jeśli prezydent sobie nie radzi, pora  zastanowić się nad rozwiązaniem porozumienia z 2007 roku ? podsumowuje wicestarosta pilski.

Powiat Pilski