Wprowadzili zmiany do budżetu na rok 2022

Inwestycje Polityka Trzcianka Wydarzenia

Odbyło się posiedzenie trzcianeckich rajców. W porządku obrad znalazło się jedenaście projektów uchwał. Przyjmując porządek obrad postanowiono jednak zdjąć projekt w sprawie górnych stawek opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Po przyjęciu protokołu z 48. sesji, przedstawiciel gminy Trzcianka w Radzie Społecznej ZZOZ w Czarnkowie, Pani radna Wioletta Szukajło, zaprezentowała sprawozdanie z prac Rady.

Kolejną prezentację, tym razem przedstawiającą projekt koncepcji obwodnicy Trzcianki omówił burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

W części uchwałodawczej radni pochylili się nad zmianami do budżetu gminy na rok 2022, zaciągnięciem pożyczek z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Termomodernizację budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance” przy ul. Kopernika 9 oraz przy ul. Sikorskiego 40. Udzielono Młodzieżowemu Domowi Kultury wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł na zadania z zakresu promocji kultury, przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Fabrycznej. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przejęcie nieruchomości niezabudowanej przy jeziorze Logo na własność gminy Trzcianka od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa.

Podjęto dyskusję przy projekcie uchwały zmieniającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego. Zaproponowane przez burmistrza zmiany dotyczyły przesunięcia terminów w harmonogramie konsultacji, ilości realizowanych wniosków (z 2 wiejskich i 2 miejskich na 1 wiejski i 1 miejski) oraz wprowadzono zapis mówiący o tym, że zgłaszane projekty muszą mieć charakter publiczny i znajdować się w miejscach ogólnodostępnych. Z ust radnych padały propozycje zawieszenia prac nad budżetem obywatelskim, z drugiej strony inicjatywa społeczna znajdowała duże poparcie. Ostatecznie w głosowaniu 8-za, 0-przeciw, 9-wstrzymujących się przyjęto propozycje burmistrza.

Kolejne posiedzenie trzcianeckiej Rady zaplanowane jest na 30 czerwca, podczas którego zaprezentowany zostanie Raport o stanie gminy Trzcianka za rok 2021 oraz odbędzie się głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Trzcianki.

MiG Trzcianka