145 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Wielkopolsce

Interwencje Inwestycje Najnowsze Rolnictwo Środowisko Wydarzenia
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. O pomoc mogą ubiegać się gminy, spółki w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, a także związki międzygminne.
Łączna pula środków wynosi ponad 145 mln zł, a nabór wniosków odbędzie się od 1 do 15 kwietnia 2022 r. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich od wielu lat zmienia oblicze polskiej wsi. Liczne inwestycje realizowane w ramach środków z programu ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie, poprawią bezpieczeństwo oraz podnoszą komfort życia. Jednym z działań wpisujących się w ten trend jest modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminach.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansowaną w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Środki pochodzą z wydłużonego o dwa lata Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach nowego Europejskiego Instrumentu Odbudowy. Potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową są ogromne. Zarząd Województwa Wielkopolskiego widząc zainteresowanie gmin wykonaniem tego typu zadań przygotował nabór wniosków, których dofinansowanie może wynieść nawet 100%. Łączna pula środków na ten cel wynosi 145 mln zł. W obliczu licznych kosztów, z którymi borykają się obecnie samorządy taka forma pomocy
niezaprzeczalnie daje szanse budowy i unowocześniania infrastruktury ściekowo-wodociągowej w gminach. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Nabór realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinasowanie przewidziano dla
inwestycji na terenach miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Ponadto zwiększeniu uległ maksymalny limit środków który obecnie wynosi aż do 5 mln zł na beneficjenta. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych
Ponadto rozszerzono zakres wsparcia o możliwość budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej
pojemności co najmniej 100m3. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-15 kwietnia 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są na stronie Urzędu
http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2022/03/17/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-2/

  • Bartosz Zalas, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego