Ósme spotkanie Rady Powiatu

Czarnków Najnowsze Polityka Wydarzenia

CZARNKÓW. O drogach, szkołach i finansach debatowali podczas ostatniej sesji radni powiatowi. Podjęto szereg uchwał, wśród których była  m. in. uchwała dotycząca zmiany reprezentanta powiatu w Stowarzyszeniu Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, czy utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Szkoły Branżowej Specjalnej Pierwszego Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej. Radni mogli się też zapoznać ze sprawozdaniem z pracy zarządu między sesjami.

Drogi powiatowe – inwestycje

Ponad 8,5 tys. metrów kwadratowych nawierzchni za kwotę blisko 500 tys. złotych zostało zrealizowanych w 2018 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Wybudowano też szereg ciągów pieszych m. in. w Romanowie Dolnym, Mężyku, Młynkowie, Tarnówku, Białej, Łomnicy czy Dzierżążnie Wielkim. W sumie na inwestycje w 2018 roku wydano ponad 100 tys. złotych. – Oprócz konkretnych inwestycji w drogi czy chodniki przez cały rok Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco uzupełnia masą na gorąco powstałe po zimie lub w skutek uszkodzeń mechanicznych ubytki na drogach. Dzięki posiadanemu sprzętowi dokonujemy również koniecznych pogłębień rowów i czyścimy je tam gdzie jest to konieczne – mówił Grzegorz Kaźmierczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Dodał również, że na 2019 rok są już zaplanowane, a częściowo nawet w toku, prace związane z rozbudową drogi i budową chodnika w Zofiowie, realizowane we współudziale gminy Czarnków, która jak przewiduje Grzegorz Kaźmierczak, powinna się zakończyć do września 2019r.  Druga duża inwestycja,  realizowana przy współudziale powiatu z gminą Drawsko i Krzyż Wielkopolski ruszy wkrótce. – W trakcie są prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlano – wykonawczej, dotyczącej ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko – Krzyż Wlkp. Jesteśmy już na etapie końcowym i lada dzień zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie – mówił Grzegorz Kaźmierczak.

Co w „szkołach” piszczy

– W związku z tym, że wciąż jesteśmy jeszcze w trakcie reformy, obejmującej likwidację gimnazjów, pojawiają się kwestie, które na bieżąco musimy rozwiązywać. Jedną z nich jest prośba o utworzenie przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia – mówił Ryszard Jabłonowski, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Dodał on, że utworzone szkoły będą funkcjonowały w miejsce zlikwidowanego gimnazjum. Radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Inną kwestię, związaną tym razem z trzcianecką szkołą, przedstawił radnym przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dotyczyła ona opinii w sprawie skargi, jaka wpłynęła do komisji w marcu br. – W sprawie skargi złożonej przez przewodniczącego organizacji związkowej NSZZ Solidarność w Trzciance na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance informuję, że w ocenie komisji zarzuty stawiane dyrektorowi, dotyczące ewentualnego nadużycia kompetencji kontrolnych powinny podlegać ocenie organu pedagogicznego czyli właściwego kuratora oświaty. Komisja nie podejmuje się ich oceny, bo nie ma do tego kompetencji – powiedział Szymon Rojewski, przewodniczący Komisji. Dodał on również, że organem właściwym do rozpoznania pozostałych kwestii podniesionych w skardze jest Sąd Pracy. Radni przychylili się do takiej interpretacji komisji. – Należy pamiętać o tym, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji rozpatruje pisma, które do niej wpływają, rozpoznaje sprawy różne lecz nie zawsze jest kompetentna do tego, by daną sprawę rozstrzygnąć, takie stanowisko ma swoje uzasadnienie prawne – dodaje Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko – trzcianecki.

Sławomir Kryger – reprezentantem powiatu w LGD

Reprezentantem powiatu w Stowarzyszeniu Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania był w latach 2015 – 2018 Tadeusz Teterus, ówczesny starosta powiatu. Na propozycję obecnego starosty Feliksa Łaszcza funkcję reprezentacji miałby pełnić Sławomir Kryger, wicestarosta powiatu. W podjętym głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali tę kandydaturę i podjęli w tej sprawie uchwałę.

Sprawozdania za działania podejmowane w 2018 r.

Ostatnie posiedzenie sesji było też okazją do wysłuchania sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2018 roku, przygotowanego przez Bogumiłę Redmann – z-cę naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. O działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku mówiła jego dyrektor Lidia Grabarz. Radni głosowali również nad zmianą uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok oraz zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2019-2036. Szczegółowy przebieg sesji dostępny jest na kanale You Tube.

 

Ludwika Wikieł

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie