Dla dobra Ukrainy i pokoju na świecie

kraj Polityka Wydarzenia

Minister Marlena Maląg zaproponowała podpisanie przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię wspólnej deklaracji o pomocy udzielanej Ukrainie.

Z inicjatywy Moniki Navickienë minister pracy i opieki socjalnej Republiki Litewskiej odbyła się telekonferencja ministrów Litwy, Polsk i  Łotwy oraz przedstawicieli Ministerstwa Estonii, odpowiedzialnych za pracę i zabezpieczenie społeczne. Poświęcona była pomocy, jaką te państwa udzielają Ukrainie i jej obywatelom oraz jej koordynacji.

Minister Maląg mówiła o zaangażowaniu Polski. Wsparcie udzielane jest dwutorowo: to pomoc humanitarna, koordynowana przez KPRM, kierowana na Ukrainę i do przybywających do naszego kraju uchodźców oraz  pomoc długofalowa, leżąca w gestii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zabezpieczenie społeczne dla uchodźców

– Podjęliśmy intensywne działania w celu zabezpieczenia sytuacji bytowej napływających do nas obywateli Ukrainy, których większość to kobiety z małymi dziećmi – mówiła minister Maląg. – Dążymy do objęcia ich pełnym zabezpieczeniem społecznym.

Uczestniczący w spotkaniu sekretarz stanu Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że część przyjeżdżających kieruje się do rodzin czy znajomych, ale część z nich nie ma takich możliwości. – W pierwszej kolejności zapewniamy im zakwaterowanie i wyżywienie, następnie oferujemy programy pomocowe – wyjaśnił wiceminister Szwed.

Otwieramy rynek pracy
Polska wprowadziła już uproszczone formuły przekraczania granicy dla uchodźców. Wkrótce legalny pobyt w naszym kraju będzie oznaczał nieograniczony dostęp do rynku pracy. – Mamy stały kontakt z pracodawcami, którzy deklarują dostosowanie ofert do potrzeb, wynikających z przewagi kobiet poszukujących zatrudnienia – wyjaśnił wiceminister Szwed.

Wspólna deklaracja
Ministrowie zadeklarowali stały kontakt, wymianę informacji oraz podjęcie współpracy w celu zapewnienia najlepszej pomocy. Minister Marlena Maląg podkreśliła wagę wspólnego działania z innymi krajami w naszym regionie, w tym aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej. Ministrowie zaaprobowali także podpisanie wspólnej deklaracji, dotyczącej współpracy przy udzielaniu pomocy Ukraińcom. – Zapraszam na podpisanie tego dokumentu do Warszawy – powiedziała minister Maląg. – Dla dobra Ukrainy i pokoju na świecie.