Dodatek elektryczny. Można składać wnioski

Biznes Interwencje kraj Na sygnale Piła

Osoby które ogrzewają gospodarstwo domowe energią  elektryczną i terminowo zgłosiły źródło ogrzewania do CEEB (centralna ewidencja emisyjności budynków, mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną dostarczaną przez przedsiębiorstwo energetyczne: pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery elektryczne (do ogrzewania lokalu).
  •  główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. w terminie 14 dni od uruchomienia nowego głównego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nie przysługuje również na pompy ciepła, jeśli są one uruchamiane za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe.

Wysokość dodatku elektrycznego uzależniona jest od wysokości zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5000 kWh;
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5000 kWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Gdy na jeden adres złożono więcej niż jeden wniosek, to dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek, pozostałe pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 1 lutego 2023r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania, a przeprowadzony wywiad środowiskowy ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych, którzy korzystają z oddzielnych lub współdzielonych źródeł ciepła – dodatek elektryczny przysługuje dla każdego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, ze źródłem ogrzewania lokalu jest źródło zasilane energią elektryczną.

Dodatek wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Wniosek o dodatek elektryczny składa się od dnia 1 grudnia 2022r.  do 1 lutego 2023r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony za pośrednictwem komunikacji elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Punkty przyjęć wniosków dla osób zamieszkałych na terenie gminy Piła:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spacerowa 23
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kwiatowa 5
Źródło: MOPS w Pile
Zdjęcia: pixabay