IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w „IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, a patronat medialny TVP INFO.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. We spółzawodnictwie nie mogą brać udziału nagrodzeni laureaci poprzednich edycji konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Autorem rymowanki powinien być uczestnik konkursu. W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.

Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu). Zgłoszenia niespełniające tych wymogów nie będą podlegały ocenie.
Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego)na adres Oddział Regionalny KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 WARSZAWA, lub elektroniczną na adres: warszawa@krus.gov.pl

Dzieci, których prace zdobędą najwięcej punktów zostaną uhonorowane równorzędnymi nagrodami rzeczowymi, tj. 3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma nagrody o wartości ok. 500zł brutto każda, a 20 laureatów etapu centralnego – nagrody o wartości ok. 1000zł brutto każda.

Regulamin konkursu: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/konkurs_na_rymowanke_2023/regulamin_rymowanka_2023.pdf

trzcianka.pl