Martwy wilk znaleziony w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym!

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W środę 25 stycznia 2024 r. pracownik Służby Parku Krajobrazowego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w kępie roślinności znalazł martwego wilka. Zwierzę znajdowało się w odległości 100 metrów od ambony myśliwskiej. Sytuacja miała miejsce w Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym 1 km od osady Gąsiorów, w gminie Żerków, około 500 metrów od granicy Rezerwatu Przyrody „Czeszewski Las”.

Zdarzenie zostało niezwłocznie zgłoszone na policję i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie. Incydent został zgłoszony również Stowarzyszeniu dla Natury „WILK”, które monitoruje stan populacji wilka i jego śmiertelność w naszym kraju. Martwego wilka określono jako 9 miesięczną samicę. Stan wilczycy świadczy, że do śmierci doszło około 1-2 miesięcy temu. Na ciele zwierzęcia widoczne są dwie rany z obydwu stron ciała, przypuszczalnie po kuli. Ich rozmieszczenie może świadczyć, że strzał został oddany z wysokości.
Wilk jest w Polsce objęty ścisłą ochroną, a jego status prawny reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z ww. przepisami zabijanie i okaleczanie wilków jest zabronione. Nierespektowanie przepisów prawa podlega karze aresztu lub grzywny. Zgodnie z art. 35. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wilk jest kluczowym elementem zdrowo funkcjonowania ekosystemów i przyczynia się do lepszej wydajności upraw leśnych i rolnych, poprzez ograniczenie presji kopytnych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje o procedurze w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn:
1) Niezwłoczne powiadomienie właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska (wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie GDOŚ) i postępowanie zgodnie z instrukcją.
2) W przypadku nieskutecznego kontaktu z RDOŚ należy powiadomić straż miejską lub gminną oraz w razie potrzeby także straż łowiecką lub nadleśnictwo.
3) W przypadku nieskutecznego kontaktu z ww. instytucjami należy wypełnić (w możliwym zakresie) arkusz zgłoszenia przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego zwierzęcia objętego ochroną (dostępny na stronie GDOŚ i RDOŚ) i niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na podany adres RDOŚ. Martwe zwierzę należy pozostawić w miejscu znalezienia (o ile nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub dla ruchu drogowego).
4) W przypadku znalezienia rannego zwierzęcia wymagającego udzielenia pomocy weterynaryjnej oprócz ww. instytucji należy także powiadomić najbliższy ośrodek rehabilitacji zwierząt (wykaz dostępny na stronie GDOŚ).

Fot: Michał Białek, ZPKWW.pl