Nie skazujmy naszych dzieci na życie w smrodzie!

Najnowsze Wydarzenia Złotów
KRAJENKA WYBUDOWANIE.  Mieszkańcy wsi nie chcą na swoim terenie chlewni. Dzisiaj w krajeńskim urzędzie złożyli pismo protestacyjne, pod którym podpisało się 257 osób.

W nawiązaniu do informacji z dnia 03.08.2018 r. dot. budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej na 1996 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 762/16 obręb Krajenka,  w ramach prowadzonej procedury z udziałem mieszkańców dzisiaj, tj. 8 sierpnia  do Urzędu Gminy i Miasta Krajenka wpłynęło pismo wyrażające sprzeciw wobec planowanego przedsięwzięcia z załączoną listą osób protestujących przeciw budowie chlewni podpisaną przez 257 osób. W poprzednich dniach złożone również zostały pisma osób indywidualnych, które sprzeciwiają się budowie chlewni.

 

Obraz na stronie skm_c25818080813210.jpg

Wczoraj natomiast pismo  z prośbą o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia złożył w urzędzie sam inwestor.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania zostały zawiadomione o złożeniu pisma w sprawie wycofania wniosku, oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Po upływie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, w przypadku braku uwag stron postępowania, będzie mogła zostać wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(WM)
 Źródło: krajenka.pl