Nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

Najnowsze Środowisko Trzcianka Wydarzenia
Informujemy, że na terenie gminy Trzcianka pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupione w ramach przedsięwzięcia pn. „Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów – gniazd pojemników w gminie Trzcianka”, które dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach inwestycji zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szkła, papieru oraz metali i tworzyw sztucznych. Tym
samym w trzech lokalizacjach na terenie miasta Trzcianki zostało usytuowanych łącznie 9 szt. pojemniki półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów.
Zakupiono również dla trenów sołeckich 72 szt pojemników wolnostojących typu „dzwon – igloo” do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 12 szt. koszy ulicznych przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – na tereny miejskie.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscach publicznych, a tym samym zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 184 094,10 zł. w tym intensywność dofinansowania z NFOŚiGW w formie:
  • dotacji to 30% zł
  • pożyczki to 70%

Miasto i Gmina Trzcianka