Nowe przepisy dla domów matek i kobiet w ciąży

kraj Wydarzenia

Weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Dzięki niemu maksymalny okres pobytu w domu matek i kobiet w ciąży został przedłużony w uzasadnionych przypadkach nawet do 18 miesięcy.

weszły w życie nowe przepisy usprawniające działalność domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Porządkują one standardy świadczonych usług w takich zakresach jak: terapeutyczno – wychowawczy, interwencyjny czy potrzeb bytowych.

Rozporządzenie zapewnia natychmiastową pomoc psychologiczną matkom i kobietom w ciąży. Reguluje również pobyt starszych dzieci w ośrodkach. Dziecko które ukończyło 18 lat, a uczy się lub jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, może pozostać z matką w placówce – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Ważne zmiany w placówkach

Domy matek i kobiet w ciąży prowadzone są na podstawie regulaminu organizacyjnego, opracowanego przez kierownika i uchwalonego przez zarząd powiatu lub organ prowadzący placówkę. Ważną zmianą jest wymóg posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez osoby pracujące w tych placówkach np. pedagoga, terapeuty czy psychologa.

Lepszy standard bytowy

Ośrodki pomagają osobom, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej np. musiały opuścić swoje dotychczasowe miejsce pobytu. Domy matek i kobiet w ciąży umożliwiają im czasowe schronienie i odpowiednie wsparcie. Zadaniem ośrodków jest również zapewnienie pomieszczeń do pracy oraz przechowywania wózków dziecięcych. Ponadto, nowe przepisy zobowiązują placówki do posiadania kuchni lub aneksu kuchennego dostosowanego do liczby miejsc. Ośrodki, które nie spełniają tych norm, mają 24 miesiące na ich dostosowanie.

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej