Opłaty za śmieci – stanowisko Zarządu ZGK w Złotowie

Wydarzenia
ZŁOTÓW. Stanowisko Zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie gmin członkowskich Związku Gmin Krajny zaistniała konieczność uchwalenia wyższej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Po uprawomocnieniu się, od 1 kwietnia, będzie wynosiła 25,65 za m-c od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Kalkulując stawkę opłaty byliśmy zobowiązani wziąć pod uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w znowelizowanej ustawie. Wprowadzone przez rząd najistotniejsze zmiany generujące koszty to:

– wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości;

– udzielenie ulgi właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach;

– tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów);

– obsługa administracyjna całego systemu ( dodatkowe kontrole);

– obowiązkowa edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Należy podkreślić, że ustalona wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konsekwencją tych kosztów, na które Związek w znaczącej mierze nie ma wpływu.

Dlatego nie jest to podwyżka w tradycyjnym rozumieniu, ale konsekwencja całkowitej zmiany dotychczasowego porządku. Przestaje istnieć kategoria odpłatności za odpady niesegregowane, bowiem segregowanie jest ustawowo obowiązkowe dla wszystkich. Sankcyjna opłata podwyższona (dwukrotność stawki tj. 51,30 zł) jest dopiero swoistą karą dla tych właścicieli, którzy się z tego obowiązku nie wywiążą. Do tej pory osoby niesegregujące oraz przedsiębiorcy w pewnej części finansowali preferencyjną stawkę dla osób segregujących. Taki stan rzeczy nie jest możliwy do kontynuowania po zmianie ustawy. Nie wybieramy sposobu zbiórki odpadów. Nie ma alternatywy dla zbiórki selektywnej.

Istotny jest również fakt, że rynek gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno w Polsce jak i na naszym obszarze zdominowany jest przez monopolistów, którzy dyktują ceny.Poniżej prezentujemy dwa główne czynniki mające wpływ na zwiększenie stawki opłaty w naszym Związku:

Dotychczasowa stawka opłaty za zbiórkę selektywną: 13,00 zł % wzrostu:
Wzrost z tytułu zmiany przepisów ustawowych: 7,38 zł 56,77 %
Wzrost z tytułu podwyższonych kosztów odbioru dla operatora: 5,27 zł 40,54 %
Planowana od 1.04. i uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 25,65 zł 97,31 %

Zgodnie z wolą ustawodawcy system gospodarowania odpadami ma się sam finansować. W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do dokonania przez gminę dopłat do systemu odpadowego.

Zrobimy wszystko aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a przez to obniżyć stawki opłat dla naszych mieszkańców. Z tego powodu już teraz przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji pod hasłem ?Tanie segregowanie”, której celem jest pozyskanie dla systemu od rządu 50-procentowych dopłat na dofinansowanie za segregowanie odpadów. W tej chwili zbierane są podpisy pod petycją od mieszkańców gmin członkowskich we wszystkich gminach. Ważne z punktu widzenia samorządów jest również rozszerzenie odpowiedzialności producentów, co oznacza, że to producent wprowadzający opakowania na rynek będzie miał udział w finansowaniu tego systemu.

W dniach 4-5 czerwca 2020 roku odbędzie się organizowana przez nasz Związek krajowa konferencja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. W konferencji wezmą udział zarówno przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za tą tematykę jak również zaproszeni zostaną posłowie i senatorowie naszego regionu. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli gmin i związków międzygminny organizujących system zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych po to, aby silnym głosem zaapelować do rządu o zmiany zasad finansowania systemu, który w całości obarcza finansowo i organizacyjnie samorządy tzn. mieszkańców miast i wsi.

Zarząd Związku wystosował również apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem podjęcia systemowych rozwiązań, które pozwoliłyby zatrzymać wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Podpisali:

( – ) Adam Pulit, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krajny

( – ) Piotr Lach, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Krajny

( – ) Marek Buława, Członek Zarządu Związku Gmin Krajny

( – ) Przemysław Kurdzieko, Członek Zarządu Związku Gmin Krajny

( – ) Piotr Łosoś, Członek Zarządu Związku Gmin Krajny

 Źródło: zakrzewo.org.pl