Pomoc dla producentów jabłek

Inwestycje kraj Polityka Regiony Rolnictwo

W związku z utrzymującymi się niskimi cenami jabłek deserowych na rynku krajowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało krajowe przepisy wdrażające mechanizm pomocy. Od dziś do 28 kwietnia br. zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek” mogą zgłosić swój udział do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Producenci jabłek będą mogli składać wnioski o pomoc do 30 czerwca br.

Powodem niskich cen jabłek deserowych na rynku krajowym jest wprowadzenie przez władze białoruskie zakazu przywozu produktów rolnych z państw UE oraz wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 25 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz.U. poz. 879).

Rozporządzenie wdraża uregulowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych.

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie mechanizmu jest ARiMR. Kontrole w zakresie spełniania minimalnych wymogów jakości handlowej przez jabłka objęte wsparciem prowadzone będą przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Cele nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Celem jest zmniejszenie podaży jabłek deserowych poprzez przekierowanie części ich zasobu w bieżącym sezonie (2021/2022) do wykorzystania jako surowiec dla przetwórstwa. W konsekwencji produkcja jabłek, która w normalnych warunkach trafiłaby na rynek białoruski lub inne rynki eksportowe, zostanie zagospodarowana w alternatywny sposób na cele spożywcze.

Jak skorzystać?

Zakłady przetwórcze zainteresowane zakupem jabłek w ramach mechanizmu muszą przesłać zgłoszenie do ARiMR na adres e-mail pomoc_dostosowawcza@arimr.gov.pl w formie skanu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 kwietnia br.

Prezes ARiMR 29 kwietnia br. na stronie internetowej Agencji zamieści listę zakładów przetwórczych zgłoszonych do udziału w mechanizmie „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek”.

Wnioski o udzielenie pomocy producenci jabłek albo organizacje producentów mogą składać do 30 czerwca br.

Warunki uczestnictwa

Pomoc finansowa przysługuje producentowi jabłek albo organizacji producentów owoców i warzyw.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie urządzeń do produkcji oraz prowadzenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest również zaangażowanie producenta w przynajmniej w jedno z działań środowiskowych wskazanych w rozporządzeniu.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc będzie udzielana w formie stawki ryczałtowej w wysokości 30 groszy za kg skierowanej do producentów jabłek, którzy zdecydują się sprzedać jabłka deserowe do zakładów przetwórczych znajdujących się w Wykazie prowadzonym przez Prezesa ARiMR.

Do oferowanej pomocy kwalifikować się będą wyłącznie jabłka deserowe, tj. spełniające minimalne wymagania jakości handlowej dla klasy II. Maksymalna ilość jabłek, która w ramach mechanizmu objęta zostanie pomocą, wyniesie 200 tys. ton.

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania pomocy oraz formularze wypełniane przez podmioty zamierzające wziąć udział w mechanizmie zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Link do dedykowanej strony internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow-jablek—sprawdz-warunki-uczestnictwa-w-mechanizmie

Link do publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/879

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-producentow-jablek