Powiat pilski otwiera nową placówkę dla młodzieży

Najnowsze Piła Wydarzenia

KIJASZKOWO. 1 września 2019 roku w Kijaszkowie w gminie Wysoka rozpocznie swoją działalność Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. To pierwsza placówka  socjoterapeutyczno-wychowawcza dla dziewcząt i chłopców w powiecie pilskim. Już prowadzony jest nabór. 

MOS w Kijaszkowie jest całodobową i całoroczną publiczną placówką wychowawczą dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.
– Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży oraz ich rodziców. Dotychczas osoby zainteresowane naborem do takich placówek kierowaliśmy do ośrodków w sąsiednich powiatach, teraz mamy swój ośrodek, w którym zapewniamy doskonałe warunki oraz profesjonalną kadrę ? mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Ośrodek zapewni wychowankom realizację obowiązku szkolnego na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej. Jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę, pracować tu będzie również profesjonalna kadra.
W placówce udzielona będzie również pomoc i wsparcie rodzicom (prawnym opiekunom) naszych podopiecznych.
Do MOS w Kijaszkowie kieruje Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych naborem, jest to bowiem ośrodek nie tylko dla mieszkańców powiatu pilskiego. Nabór już ruszył.

Wymagane dokumenty w celu umieszczenia wychowanka w Ośrodku:

  • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ? należy składać w Starostwie,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym ? należy składać w Starostwie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia ? po otrzymaniu skierowania od Starosty należy składać w Ośrodku,
  • informacje o stanie zdrowia ? należy składać w Ośrodku,
  • ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen ? należy składać w Ośrodku.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie
Kijaszkowo 23
89-320 Wysoka
tel. 67 214 78 24

e-mail: mos-kijaszkowo@wp.pl

 

 

 

 Powiat Pilski