POZYTYWNA GOSPODARKA – Czy połączenie interesów ekonomicznych biznesu

Biznes Najnowsze Wydarzenia

Dziś, 10 maja, podczas interdyscyplinarnego forum paneliści dyskutowali, czy możliwe jest łączenie interesów ekonomicznych biznesu ze społeczną odpowiedzialnością i racjonalnym wykorzystywaniem zasobów środowiskowych. Na przewodnika w tej drodze wskazano Agendę 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Konferencja „POZYTYWNA GOSPODARKA – czyli biznes na drodze do Agendy 2030”, której inicjatorem jest CSR Consulting, a współorganizatorem Wielkopolski Fundusz Rozwoju, odbyła się dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie zrealizowano w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji
„17 celów w trasie”.

W licznym forum uczestniczyli eksperci branżowi, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele samorządów. Uczestnicy spotkali się, by poznać najnowsze trendy oraz wyzwania w gospodarce, narzędzia i inicjatywy, zainspirować się dobrymi praktykami, a wszystko po to, aby zwiększyć swą konkurencyjność,
a jednocześnie działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Ważnym pytaniem było, jak w obecnej, niełatwej sytuacji gospodarczej godzić interes ekonomiczny z oczekiwaniami partnerów biznesowych, inwestorów oraz konsumentów wymagających od producentów i usługodawców działania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

Dyskusja o strategii wdrożenia wyzwań zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym skupiła się m.in. wokół tych zagadnień:

 • Dlaczego liderzy biznesu przywiązują tak wielką wagę do ESG, Agendy 2030 i co to w ogóle jest?
 • Jak aplikować dobre praktyki w dużych korporacjach i sektorze MŚP?
 • Dlaczego firmom i samorządom opłaca się uwzględniać aspekty środowiskowe i społeczne w strategiach biznesowych?
 • Zrównoważony łańcuch dostaw – kogo dotyczy i dlaczego każdego?
 • Zielona transformacja może być szansą na dobrobyt przedsiębiorstw?
 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju – czy to już obowiązek każdego podmiotu?
 • Kiedy, jak i skąd sfinansować inwestycje zrównoważonego rozwoju?

Gościem specjalnym konferencji był Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland – inicjatywy ONZ, który jest krajowym liderem wdrażania idei celów zrównoważonego rozwoju. K. Wyszkowski podkreślał, że zrównoważony rozwój dla biznesu to konieczność, która się opłaca przedsiębiorcom, ponieważ konsumenci chcą kupować produkty i usługi  wytworzone z poszanowaniem zasobów naturalnych i sprawiedliwego zarządzania zasobami ludzkimi. K. Wyszkowski dodał, że dla osiągnięcia celów Agendy 2030 niezbędne jest tworzenie sojuszy.

Spotkanie zainaugurował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił, iż Agenda 2030 jest niedocenianym przez decydentów dokumentem. Powoduje to znaczącą stratę, ponieważ Agenda 2030 definiuje jedyne właściwe cele, w kierunku których powinny dążyć społeczności lokalne i globalne. Marszałek M. Woźniak podkreślał, że 17 celów ujętych w Agendzie 2030 zapewnia zrównoważony rozwój społeczeństw i gospodarek ze zbilansowanym wykorzystaniem zasobów środowiskowych, a więc zasadnicze dziedzictwo, które umożliwia przetrwanie kolejnych pokoleń.

– Działać należy wszędzie tam, gdzie mamy wpływ, niezależnie od skali. Tylko dzięki takiemu podejściu, możliwa jest zmiana globalna, a bez niej cele zrównoważonego rozwoju nie będą osiągnięte – powiedziała Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., partner wydarzenia. – Wymierny efekt może osiągnąć jedynie porozumienie 4 stron: społeczeństwa, biznesu, polityków lokalnych oraz nauki. Kooperacja w tym gronie może stać się jedynym gwarantem potrzebnego każdej społeczności i przyszłym pokoleniom zrównoważonego perpetuum mobile – dodaje K. Kierzek-Koperska.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS KONFERENCJI:

 1. ZNAJOMOŚĆ WŚRÓD POLSKICH KONSUMENTÓW CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I OCZEKIWANIA WZGLĘDEM BIZNESU:
 1. Konsumenci coraz uważniej podejmują decyzje zakupowe. Dużą wagę przywiązują do tego, w jaki sposób dany producent, czy usługodawca realizuje wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.
 2. Blisko 40% Polaków oczekuje od biznesu podejmowania konkretnych działań związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.
 3. 39% wskazuje konkretne projekty na rzecz celów, a 29% tworzenie produktów i usług w odpowiedzi na wyzwania związane z celami.
 4. Kolejne grupy podkreślają edukacyjną rolę biznesu, w tym wobec pracowników i kampanie zachęcające społeczeństwo do działań na rzecz celów.

Dane za: badanie z 2021 roku realizowane na zlecenie CSR Consulting wśród polskich konsumentów. Zakres badania: znajomość celów zrównoważonego wynikających z Agendy 2030.

 1. ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW:
 1. Zrównoważony łańcuch dostaw zakłada minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko i społeczeństwo
  na wszystkich etapach logistycznych: produkcja, składowanie, dostawa. Powodowane jest to głównie poprzez zbilansowane gospodarowanie zasobami (energii, wody, surowców) i korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
 2. Zachowywanie zrównoważonego łańcucha dostaw przynosi firmom istotne korzyści:

– Ograniczenie kosztów.

– Wzrost konkurencyjności. Klienci coraz bardziej świadomie dokonują decyzji zakupowych i preferują produkty, które zostały stworzone w poszanowaniem zasobów naturalnych.

– Innowacja i rozwój. Działanie na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw obejmuje wdrażanie nowych procesów i rewizję dotychczasowych sposobów funkcjonowania, a to prowadzi do innowacyjnych rozwiązań
oraz odkrywania nowych możliwości biznesowych.

 

 1. NARZĘDZIA UNII EUROPEJSKIEJ WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
 1. Fundusze UE przewidują finansowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności wspierają działania zgodne ze standardami
i priorytetami Unii w zakresie klimatu i środowiska oraz niepowodujących poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz zapewniają przejście na gospodarkę niskoemisyjną na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r.

– Europejski Fundusz Społeczny + jest spójny z celami zakładających m.in. eliminowanie skrajnych form ubóstwa, wspieranie dobrej jakości edukacji włączającej, wspieranie równouprawnienia płci, wspieranie trwałego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich oraz zmniejszanie nierówności

Alokacja środków dla województwa wielkopolskiego  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 mld euro.

 1. Europejski Zielony Ład wprost powiązany jest z celami zrównoważonego rozwoju:

Dzięki unijnej polityce spójności kraje, regiony, samorządy lokalne i miasta w UE mogą prowadzić inwestycje przyczyniające się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 r. Jego celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

 1. Nowy Europejski Bauhaus:

Projekt, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Kierunek Nowemu Europejskiemu Bauhausowi nadają trzy nierozłączne, podstawowe wartości:

– zrównoważony rozwój (od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń
i bioróżnorodność);

– funkcjonalność połączona z estetyką, jakością i stylem;

– włączenie społeczne (waloryzowanie różnorodności, zapewnienie wszystkim równości, dostępności
i przystępności cenowej).

 1. Zasada Nie Czyń Poważnych Szkód (DNSH):

Instytucje zaangażowane w wydatkowanie środków polityki spójności wspierają działania prowadzone
z poszanowaniem norm i priorytetów Unii w zakresie klimatu i środowiska i które nie czynią poważnych szkód dla celów środowiskowych zgodnie z zasadą ‘do no significant harm’ (DNSH), czyli „nie czyń poważnych szkód”
w odniesieniu do 6 celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych, gospodarka w obiegu zamkniętym, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń, ochrona i odbudowa bioróżnorodności.

 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ):

Działania wspierające transformację w kierunku GOZ będą realizowane jako zasada horyzontalna prowadząca
do stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki całej UE. GOZ stanowi niezbędny element osiągnięcia neutralności klimatycznej i ma ona na celu budowę gospodarki, w której:

– zasoby są wykorzystywane w sposób efektywny poprzez obniżenie zasobochłonności procesów produkcyjnych, a także minimalizację powstawania odpadów (surowców) (np. naprawy, niemarnowanie żywności), w tym rozwój odzysku surowców wtórnych;

– zasoby mają być wykorzystywane zgodnie z łańcuchem wartości;

– realizuje się działania ograniczające oddziaływanie na środowisko w całym cyklu życia produktów;

– zastosowanie zasad GOZ może przyczynić się do zwiększenia unijnego PKB o dodatkowe 0,5% do 2030 r.
i stworzenia ok. 700 000 nowych miejsc pracy.

Dział Informacji i Promocji
WIELKOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.