Program Rodzina 500 Plus

kraj Najnowsze Wydarzenia Złotów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie informuje, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) zwanej dalej ,,ustawą”, zgodnie z którą:
• od 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
• od 1 stycznia 2022 r. dla osób sprawujących pieczę zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• dodatek wychowawczy (tzw. „500+”) przyznany na dotychczasowych zasadach będzie wypłacany nieprzerwanie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.:
• decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie po 1 czerwca 2021 r. na okres 12 miesięcy wygasają z mocy ustawy 1 czerwca 2022 r.;
• od 1 lutego 2022 r. osoby sprawujące pieczę zastępczą mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”) na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., a kończy 31 maja 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w postaci elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na dedykowanym do tego celu formularzu SW-O. Osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem do wniosku o świadczenie wychowawcze jako załącznik powinna dołączyć zaświadczenie, potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – zaświadczenie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie;
• w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie informacji udzielają pracownicy osobiście w siedzibie Centrum lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 263 22 65 w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00;
• pomoc w sprawie świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać dzwoniąc na specjalną infolinię 22 290 55 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00), w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00) pod numerem telefonu 22 560 16 00, za pośrednictwem maila: cot@zus.pl, we wszystkich placówkach ZUS, podczas e-wizyty w ZUS.
  • źródło: Starostwo Powiatowe w Złotowie