Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych

Biznes Interwencje Inwestycje kraj Polityka

Utrzymanie dynamiki rozwoju społecznego sektora mieszkaniowego wymaga kolejnych rozwiązań legislacyjnych. Propozycje Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, mają na celu podtrzymanie wzrostowego trendu dostępności mieszkań czynszowych i komunalnych.

Rok 2021 po wprowadzeniu tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego okazał się rekordowy. Dzięki rządowym programom finansującym społeczne budownictwo czynszowe, w tym komunalne, powstanie bądź też zostanie zmodernizowanych łącznie blisko 15 tysięcy lokali mieszkalnych.

– Osiągnęliśmy najlepszy wynik w 14 – letniej historii programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Było to możliwe dzięki przygotowanej i wdrożonej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii społecznej części Pakietu Mieszkaniowego  – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Samorządy gminne złożyły w ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie 392 przedsięwzięć opartych o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. Pozwoli to na utworzenie lub zmodernizowanie 9.461 lokali mieszkalnych.

W ramach programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2021 r. zakwalifikowano wnioski dotyczące 87 przedsięwzięć realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, obejmujących utworzenie 8.481 lokali mieszkalnych.

– Społeczny pakiet mieszkaniowy przyczynił się do prawdziwego przełomu w tym obszarze polityki mieszkaniowej państwa, dokładając także niemałą cegiełkę do aktywizacji polityki prorodzinnej, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dostępności mieszkań na rynku. Projektowaną ustawą, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów, chcielibyśmy utrzymać tę tendencję, a docelowo jeszcze ją wzmocnić – dodał wiceminister

Główne założenia projektu

Propozycje projektu nie wprowadzają nowych instrumentów dla beneficjentów programów, ale pozwolą w znaczący sposób efektywniej wykorzystać dostępne na realizację programów środki, jak również pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania.

Najistotniejsze założenia projektu:

  • zmiana zasad kwalifikacji wniosków w taki sposób, aby wypłata wsparcia następowała już w roku złożenia wniosku. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie przewidzianych na dany rok środków budżetowych;
  • wprowadzenie czytelnych dla beneficjentów zasad limitowania środków programu BSK na dany rok. Zmiana pozwoli też na uruchomienie jeszcze w tym roku dodatkowego 1,2 mld zł zgromadzonych w Funduszu Dopłat (środki te pochodzą z oszczędności MRiT dokonanych na innych realizowanych w 2021 r. zadaniach);
  • wskazanie dodatkowego źródła finansowania programów mieszkaniowych poprzez umożliwienie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych;
  • wprowadzenie trybu postępowania ze środkami niewykorzystanymi przez beneficjentów wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
  • umożliwienie aktualizacji kwoty udzielonego wsparcia w ramach programu BSK w przypadku wyższych niż zakładane kosztów realizacji inwestycji;
  • ustalenie maksymalnych stawek czynszów w zasobie mieszkaniowym finansowanym ze środków budżetu państwa.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-zwiekszajacej-dostepnosc-mieszkan-czynszowych-i-komunalnych