Radni powiatu apelują do prezydenta

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Podczas LII sesji  Rady Powiatu w Pile radni przyjęli dwa ważne apele skierowane do Prezydenta Piły.

Pierwszy apel dotyczy anulowania skutków wypowiedzenia Porozumienia z dnia 23 grudnia 2010 roku o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty, promocji i sportu zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Piły a Starostą Pilskim.

W apelu czytamy:
“Rada Powiatu w Pile wyraża swoje zaniepokojenie w związku z wypowiedzeniem Porozumienia z dnia 23 grudnia 2010 roku o współpracy w dziedzinach kultury, oświaty, promocji i sportu zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Piły a Starostą Pilskim, w dniu 14 lipca 2016 roku”. 
Wypowiedzenie Porozumienia spowodowało min.: brak współpracy Miasta Piły z Powiatem Pilskim w kwestii organizacji okolicznościowych wydarzeń upamiętniających historię XX wieku, obejmowanie wspólnym patronatem wydarzeń sportowych, kulturowych i oświatowych.

Jednostronne wypowiedzenie porozumienia przez prezydenta Piły, bez jakiegokolwiek uzasadnienia jest dla Rady Powiatu w Pile działaniem niezgodnych z interesami lokalnej społeczności. W swoich skutkach powoduje brak koordynacji w organizowaniu wielu wydarzeń, zwiększenie kosztów ich organizacji. Obecnie wiele podmiotów stowarzyszeń, klubów sportowych wyraża swoje ubolewanie, że zostali postawieni w mało komfortowej sytuacji, gdyż często muszą wybierać pomiędzy patronatem prezydenta ( który
w oficjalnych dokumentach podkreśla, że preferuje wyłączność swojego patronatu). Udzielenie patronatu często związane jest także z udzieleniem konkretnej pomocy organizacyjnej czy materialnej dla danego stowarzyszenie.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Pile zwraca się z apelem do Prezydenta Miasta Piły p. Piotra Głowskiego o anulowanie w/w wypowiedzenia i wznowienia współpracy z Powiatem Pilskim dla dobra mieszkańców Piły w zakresie wspólnej współpracy w zakresie kultury, oświaty, promocji i sportu?.

Za przyjęciem apelu głosowało 12 radnych, przeciw było 9.

Drugi apel Rady Powiatu w Pile dotyczy podjęcia działań w związku z wystąpieniem uciążliwości zapachowych.
Oto jego treść:
“Rada Powiatu w Pile wyraża swoje zaniepokojenie występowaniem w ostatnim okresie uciążliwości zapachowych (kompostownia) na terenie miasta Piły będących wynikiem działalności Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o”.

Niniejszy apel ma na celu wyrażenie sprzeciwu mieszkańców Piły wobec uciążliwych zapachów utrudniających funkcjonowanie w swoim miejscu zamieszkania, pracy czy wypoczynku. Wspomniany odór dociera do domów, budynków mieszkalnych, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i rekreacyjnych, miejsc pracy. Żądamy podjęcia działań, które w swoim rezultacie przyniosą znaczne ograniczenie lub likwidację utrudniającego życie odoru. Nie może być tak, że w największym mieście powiatu pilskiego otwarcie okna wiąże się z narażeniem na uciążliwy fetor. W zależności od warunków atmosferycznych uciążliwość ta jest w mniejszym lub większym stopniu odczuwalna przez mieszkańców miasta Piły i jest przyczyną interwencji kierowanych do Starosty Pilskiego.

Zdaniem Rady Powiatu w Pile funkcjonowanie ww. Spółki powoduje znaczną uciążliwość dla otoczenia i wymaga pilnych działań mających na celu hermetyzację prowadzonych przez niego procesów, a także ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Widząc tak poważny problem i mając na uwadze troskę o komfort życia mieszkańców Piły, Rada Powiatu w Pile apeluje do Prezydenta Miasta Piły
o jak najszybsze podjęcie interwencji w zakresie wdrożenia niezwłocznych działań mających na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych emitowanych przez ww. Spółkę?.

Za przyjęciem apelu głosowało 12 radnych, przeciw było 3. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

powiat.pila.pl