?Szyty na miarę? system gospodarki odpadami w ZM PRGOK, czyli start konsultacji społecznych

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Po okresowych trudnościach związanych ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w Pile i okolicznych gminach, Związek Międzygminny ?PRGOK? razem ze spółką Altvater Piła, wyciągają wnioski z ostatniego półrocza i intensyfikują działania w celu usprawnienia systemu gospodarowania odpadami. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Związku i operatora odbierającego odpady, przedstawili plan poprawy jakości usług oraz zapowiedzieli konsultacje społeczne dla wszystkich uczestników tworzących system zbiórki odpadów
w gminach należących do ZM ?PRGOK?.

Konsultacje społeczne ? wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

W ciągu ostatniego półrocza w Pile i gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym ?Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi? (PRGOK) nastąpiło kilka zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami. Dotyczyły one zarówno terminów płatności, harmonogramów, zakresu mobilnej zbiórki gabarytów, jak i stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Aby zaradzić okresowym trudnościom, ZM ?PRGOK? razem z Altvater Piła ogłosili plan konsultacji społecznych, przewidzianych na najbliższe miesiące.

– Mamy za sobą trudny okres związany ze zmianami systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku PRGOK. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i usprawnić zasady zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ważne jest przy tym włączenie mieszkańców gmin należących do PRGOK, jako uczestników i współtwórców systemu, w proces kształtowania i usprawniania zasad zbiórki odpadów. Chcemy zebrać opinie z pierwszej ręki i wysłuchać mieszkańców, dlatego rozpoczynamy konsultacje społeczne, aby na tej podstawie w przyszłości tworzyć system lepiej dopasowany do ich potrzeb, ale też możliwości finansowych. ? podkreśliła Magorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu, Dyrektor Biura ZM ?PRGOK?.

Konsultacje społeczne dla mieszkańców realizowane w sołectwach na terenie Związku PRGOK odbędą się w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Szczegółowy harmonogram spotkań można znaleźć na stronie www.prgok.pl.

Dodatkowo w ramach  konsultacji na stronie ZM ?PRGOK? została zamieszczona ankieta on-line z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Pile i na terenie gmin należących do Związku.  Odpowiedzi na pytania można przesyłać do wtorku 30 lipca 2019 r. włącznie. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Współpraca wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami

Podstawą sprawie działającego systemu odbioru i zagospodarownaia odpadów komunalnych jest jasny podział obowiązków i współpraca między jego uczestnikami: gminami zrzeszonymi w ZM ?PRGOK?, operatorem odbierającym odpady (Altvater Piła), zarządcami nieruchomości i mieszkańcami.

– Stawiamy na współpracę i konsultacje między wszystkimi twórcami systemu gospodarki odpadami w Pile i 13 okolicznych gminach należących do PRGOK. Usprawniliśmy już terminowość odbioru odpadów, teraz stawiamy na pracę nad jakością i efektywnością zbiórki. Równie ważna jest dla nas współpraca z administratorami budynków, którzy mają wiele problemów praktycznych z budową altan czy podrzucaniem odpadów. W końcu chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie edukacji o segregowaniu czy zbiórki odpadów niebezpiecznych, takich jak np. baterie. Pewne pomysły chcemy przedyskutować z mieszkańcami i od września wdrażać te najlepsze i najbardziej oczekiwane powiedział Tomasz Bielański, dyrektor generalny Altvater Piła.

Wśród nowych narzędzi dyrektor Altvater Piła wymienił m.in. tablice informacyjne na altany czy wsparcie administratorów budynków w dostosowaniu liczby pojemników do ilości produkowanych odpadów. Kolejne działania to nowe naklejki informacyjne na pojemniki na odpady, tablice mówiące o rodzaju odbieranych odpadów na burtach śmieciarek czy pudełka na baterie w altanach na odpady. Dodatkowo w ramach szkoleń wewnętrznych realizowanych w spółkach należących do Grupy ENERIS, w tym Altvater Piła, każdy kierowca i ładowacz pracujący w firmie jest regularnie szkolony z zakresu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnych.

Altvater Piła świadczy usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w mieście Piła i 13 gminach należących do Związku Międzygminnego ?PRGOK?. Na terenie tych miejscowości obowiązuje segregacja odpadów na 5 frakcji, co oznacza, że selektywnie zbierane są: papier (niebieski worek/pojemnik), szkło (zielony worek/pojemnik), tworzywa sztuczne i metale (żółty worek/pojemnik), bioodpady (brązowy pojemnik/worek) oraz odpady zmieszane (czarny pojemnik). Oprócz tego realizowane są zbiórki odpadów z domków letniskowych oraz sezonowy odbiór choinek. Harmonogramy z terminami odbioru poszczególnych frakcji znajdują się na stronie ZM ?PRGOK? i ENERIS.

Dodatkowo odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte baterii oraz akumulatory, przeterminowane leki, materiały pobudowlane czy opony można przekazywać do ośmiu PSZOK-ów funkcjonujących na terenie gminy Krajenka, Okonek, Jastrowie, Wieleń, Drawsko, Krzyż Wielkopolski oraz Czarnków.

Mieszkańcy mogą również przekazać odpady wielkogabarytowe oraz tzw. elektrośmieci do Tymczasowego PSZOK-u przy ul. Łącznej w Pile (siedziba Altvater Piła). Uwaga: odpady wielkogabarytowe, zgodnie z aktualnie obowiązującą umową, nie są odbierane z nieruchomości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z selektywną zbiórką odpadów, mieszkańcy mogą skontaktować się z Infolinią ENERIS Surowce: (67) 212 33 58,

e-mail: altvater_pila@eneris.pl, a także Biurem Obsługi Klienta ?PRGOK?: tel. (67) 344 21 00, wewn. 3, e-mail: bok@prgok.pl lub gospodarka.odpadami@prgok.pl.

 Źródło: www.pila.pl