Zmiana kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. W czwartek 25 lutego 2021 r. w chodzieskiej strażnicy odbył się uroczysty apel z okazji zdania i powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością między innymi:

 • Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Natunewicz,
 • Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek wraz z wicestarostą Mariuszem Witczukiem,
 • Wójt i Burmistrzowie samorządów powiatu chodzieskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Z-cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robertowi Natunewiczowi. Po odegraniu hymnu nastąpiła główna część uroczystości. St. kpt. Maciej Zwierzykowski przedstawił przebieg 31 ? letniej służby mł. bryg. Ryszarda Skiby, dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży. Następnie po odczytaniu aktów odwołania i powierzenia obowiązków, komendanci złożyli Z-cy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków. Pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży powierzono mł. bryg.  Adamowi Grunwaldowi, dotychczas pełniącemu służbę jako Z-ca Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu.

W swym przemówieniu mł. bryg. Ryszard Skiba podziękował wszystkim za lata służby, pomoc i współpracę. Wspomniał ważnych dla niego funkcjonariuszy, którzy kreowali jego strażacką postawę, nie kryjąc przy tym głębokiego wzruszenia, które chwilami odbierało głos.  Mł. bryg.  Adam Grunwald zabierając głos podziękował za awans i zadeklarował, że zrobi wszystko aby nie zawieść przełożonych, a także załogi komendy.

Zebrani goście oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy dziękowali zdającemu obowiązki mł. bryg. Ryszard Skiba za lata służby, dobrą współpracę i wkład w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu chodzieskiego. Z kolei mł. bryg.  Adam Grunwald odbierał gratulacje z okazji awansu oraz życzenia realizacji zamierzonych celów.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

***

Mł. bryg. Ryszard Skiba urodził się 18 września 1968 roku w Kępnie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 września 1987 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, a po jej ukończeniu podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Kępnie. Od 15 grudnia 1993 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Poznaniu, a następnie od 1 marca 1996 roku w Komendzie Rejonowej PSP w Wągrowcu. W okresie służby zajmował stanowiska od technika, przez inspektora i kierownika sekcji po naczelnika wydziału, realizując zadania z zakresu spraw kwatermistrzowskich, technicznych, kontrolno-rozpoznawczych, kadrowych i operacyjno-szkoleniowych, a także z zakresu bhp i administratora bezpieczeństwa informacji. Od dnia 8 września 2016 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego PSP w Chodzieży, a 20 października 2016 roku został powołany na to stanowisko.

W okresie pełnienia służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (2013 r.) Równocześnie z pełnieniem służby podnosił także kwalifikacje ogólne w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pracy, uzyskując tytuł inżyniera (2005 r.) i w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, uzyskując magistra (2015 r.). Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2019 r.) o specjalności administracja.

Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, a także wyróżniony Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

***

Mł. bryg. Adam Grunwald urodził się 23 listopada 1975 r. w Wągrowcu. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Poznaniu, a po jej ukończeniu podjął służbę w Komendzie Rejonowej, a później Powiatowej PSP w Wągrowcu. W okresie służby zajmował następujące stanowiska:

 • specjalista ratownik (1997 r.),
 • dowódca zastępu (1999 r.),
 • dowódca sekcji (2000 r.),
 • dowódca zmiany (2007 r.),
 • naczelnik wydziału wydziału kwatermistrzowsko-technicznego i organizacyjno-archiwizacyjnego (2019 r.),
 • zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej (2020 r.).

W okresie pełnienia służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej. Ukończył:

 • studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006 r.),
 • studia magisterskie na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu (2015 r.),
 • studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP (SPO), na  Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2017 r.),
 • studia podyplomowe z zakresu BHP na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu (2019 r.)
 • studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniem ratowniczym (SPK), a  Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2021 r.).

Wielokrotnie nagradzany za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jaki i za wzorowe pełnieni obowiązków służbowych, między innymi:

 • Medalem Srebrnym “Za Długoletnią Służbę” (2017 r.),
 • Brązową Odznaką ?Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej? (2018 r.),
 • Brązowym Medalem “Za Zasługi Dla Pożarnictwa” (2009 r.),
 • Dyplomem Komendanta Głównego PSP (2019 r.).

Tekst: mł. kpt. Artur Binkowski
Foto: asp. Cezary Krukowski