Znamy oferty wykonawców w przetargu na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Pięć firm jest zainteresowanych realizacją obwodnicy Rusinowa, a ich oferty wahają się od 54,98 do 60,44 mln zł. Najniższą kwotę zaoferował Budimex, a wszystkie mieszczą się w naszym kosztorysie wynoszącym 63,92 mln zł. Realizacja obwodnicy o długości 4,5 km w formule Projektuj i buduj planowana jest w latach 2024-2027. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Przetarg – kryteria

Po sprawdzeniu dokumentacji wyłonimy najkorzystniejszą ofertę. Kryteriami oceny ofert są w 55 proc. cena, w 20 proc. przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, w 20 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i w 5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego. Wszyscy oferenci zadeklarowali spełnienie kryteriów pozacenowych na takim samym poziomie.

Projekt i budowa drogi

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że stanie się to w roku 2025, co pozwoli rozpocząć prace, na które zaplanowano 15 miesięcy. Z czasu potrzebnego na wykonanie robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r.

Przygotowywanie inwestycji

Umowa na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 roku. Obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański opracowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do realizacji tego etapu niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska fauny i flory występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały także wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy.

Opracowano trzy warianty, dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą uzyskaliśmy w lipcu 2022 roku (dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu).

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.

Przebieg i zakres inwestycji

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych, gdzie zlokalizowane będzie rondo, obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW179 powstanie rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

Program budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic poza obwodnicą Rusinowa znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20 podpisaliśmy w 2021 roku umowy na realizację w formule Projektuj i buduj. W drugiej połowie 2022 roku na tych inwestycjach ruszyły roboty budowlane.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany. W ubiegłym roku uzyskaliśmy decyzję ZRID dla tej inwestycji. Zadanie zaplanowano do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

W sierpniu ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na realizację obwodnicy Szwecji w ciągu DK22. W tym postępowaniu mamy już wybraną najkorzystniejszą ofertę. W grudniu ubiegłego roku ruszyły przetargi dla obwodnic Wałcza w ciągu DK22 i Stargardu na DK20. W tym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję środowiskową, rozstrzygane jest jeszcze przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze odwołanie od tej decyzji.

GDDKiA