3 000 000 złotych na eko-edukację

Biznes Interwencje Inwestycje kraj Najnowsze Środowisko Wydarzenia
Celem Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i  młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska  i gospodarki wodnej.
To kolejny bardzo ważny i potrzebny program dla Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych.
Intensywność dofinansowania wynosić będzie: 1) do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, 2) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla pozostałych podmiotów. To ogromne wsparcie które, zostanie przekazane na budowanie świadomości ekologiczne na terenie naszego Województwa – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie
Budżet na realizację programu wynosi 3.000.000,00  zł. Planowana kwota udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Szczecinie przez NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2.500.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150.000,00 zł. Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, która została podpisana w dniu
dzisiejszym. „WFOŚIGW w Szczecinie jest jednym z liderów działań w ramach programu edukacji ekologicznej w kraju. Jako pierwszy aplikował o środki do NFOŚiGW, czego efektem jest podpisana dziś umowa, druga tego typu w kraju. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęci naboru i wdrożenie na terenie województwa zachodniopomorskiego szeregu przedsięwzięć kształtujących postawy proekologiczne” – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki „Edukacja ekologiczna jest obszarem niezwykle istotnym dla Narodowego Funduszu i zawsze kładł on duży nacisk na jej efektywne wdrażanie.
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji jest doskonałym potwierdzeniem tego faktu.
Przeznaczona na ten Program kwota 56 mln. zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej w Polsce. Końcowi Beneficjenci Programu będą mogli uzyskać dofinansowanie do 150 tys. zł na bardzo szeroki wachlarz działań w tym. m.in na szkolenia na temat smogu, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego transportu, ale także na poruszenie zagadnień najistotniejszych na terenie województwa zachodniopomorskiego.” – powiedział Paweł Mirowski Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kazimierz Łojek
Kierownik Zespołu ds. Promocji i Komunikacji

WFOŚiGW