3 miliony z budżetu Samorządu Wielkopolskiego na wsparcie OSP

kraj Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Województwa Wielkopolskiego mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030” do jednostek trafi specjalistyczny sprzęt, wyposażenie, a druhowie wezmą udział w szkoleniach o łącznej wartości 3 mln zł.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując strategię województwa co roku przekazuje znaczne środki finansowe na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce stojących na straży bezpieczeństwa i ochrony życia ludzkiego i mienia. W 2022 roku w ramach zawarcia dwóch umów dotyczących rozdziału środków pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu a Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane będą zadania szkoleniowe oraz zakupu sprzętu. Zrealizowany zostanie pilotaż ogólnopolskiego programu „FIRST RESPONDER” (Pierwszy Ratownik) razem z modernizacją pomieszczenia szkoleniowego w Siedzibie Oddziału Wojewódzkiego w
Poznaniu, a także dofinansowany zostanie zakup sprzętu i wyposażenia jednostek w specjalistyczne urządzenia.
Wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat umożliwia druhom dzięki przekazanym specjalistycznym narzędziom szybko i sprawnie nieść pomoc lokalnym społecznościom. W 2022 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego na szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz doposażenie jednostek przeznaczono 3 mln zł. Wiele jednostek OSP dzięki otrzymanemu sprzętowi może zwiększać swoje możliwości operacyjne i zapewnić strażakom bezpieczną pracę w rożnych bojowych warunkach. Realizowany „Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030” sukcesywnie modernizuje jednostki oraz podnosi umiejętności druhów przez realizację i ich
udział rozmaitych szkoleniach.– mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Krzysztof Grabowski
W 2022 roku oprócz realizowanych szkoleń w ramach dofinansowania, które wynosi 2,6 mln zł zakupiony został następujący sprzęt: 30 szt. zestawów sprzętu do prania i konserwacji ubrań bojowych, 4 szt. pomp powodziowych, 8 szt. motopomp pożarniczych, 9 kompletów zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz 5 kompletów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym. Wysokość dofinansowania poszczególnych sprzętów wyniosła od 70% do 100% wartości poszczególnych urządzeń.
Pozyskany sprzęt jest przekazywany do poszczególnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem, weryfikacją wniosku i przyznaniem pomocy w postaci sprzetu. Pierwsze przekazanie odbyło się 3 listopada w Choczu wpowiecie pleszewskim, gdzie przekazane zostały komplety hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym 5 jednostkom OSP z Wielkopolski. W ramach realizacji założeń programów Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020 oraz na lata 2021-2030 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał wsparcie na łączną kwotę ponad 35 mln zł.

Bartosz Zalas
podinspektor

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi