Szejnfeld rozpoczął, Głowski z Woźniakiem skończyli

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Ponad 23,5 mln euro będzie na rozwój Piły i gmin Wielkopolski Północnej. W RCK w Pile podpisano bowiem umowę na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Gościem uroczystości był senator Adam Szejnfeld, który zabiegał o podobnie korzystne rozwiązania dla Piły i Wielkopolski Północnej już wiele lat temu.

 

– Gdy wprowadzano Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), to w Wielkopolsce powstały jedynie dwa, bowiem objęły one tylko te ośrodki, które spełniały kryteria metropolii. Skorzystały na tym zatem gminy zorganizowane pod egidą Poznania oraz Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. My tutaj w Pile, w Wielkopolsce Północnej, nie mieliśmy szans na takie wsparcie. Wtedy też zorganizowałem wszystkich wójtów i burmistrzów wielkopolski północnej i po naradzie z nimi w starostwie powiatowym pierwszy raz wraz z Piotrem Głowskim  interweniowałem w tej sprawie u marszałka Marka Wozniaka. Działania te zakończyły się sukcesem, bowiem powstała na podstawi tej interwencji – popartej także przez Konin – idea programów pn. Ośrodki Strategicznej Interwencji (OSI). Dzięki temu Piła i Wielkopolska Północna nie zostały pozbawione szans na środki finansowe z Unii, ale to rozwiązanie traktowaliśmy jako przejściowe a nie docelowe. Teraz wreszcie, po podjęciu porozumienia przez większość gmin naszego subregionu pod egidą Piły, możemy liczyć na ponad 23 mln euro wsparcia i to już z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Bardzo się zatem cieszę, że to, co rozpoczęliśmy z naszymi samorządowcami wiele lat temu, teraz kończy się podpisaniem umowy pomiędzy liderem obecnego projektu, prezydentem Piotrem Głowskim, a Markiem Wożniakiem, marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – mówił podczas uroczystości senator Adam Szejnfeld.

 

W sali kameralnej miejskiego RCK w Pile miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, a Związkiem ZIT MOF Piła. Uroczystego podpisania programu dokonał w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dysponent środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027, marszałek Marek Woźniak, a w imieniu pilskiego związku ZIT – prezydent Piły, Piotr Głowski.

 

Prezydent Piotr Głowski przypomniał, że senator Adam Szejnfeld był zaangażowany w modyfikację WRPO – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – poprzez stworzenie nowych programów dających większe możliwości rozwoju dla wszystkich gmin, a nie tylko tych wchodzących w skład metropolii. Założenia o jakie zabiegał ówczesny poseł Szejnfeld opierały się na tym, aby oprócz utworzenia w Wielkopolsce tzw. ZIT-ów, czyli planu rozwoju miast opartych na zasadzie metropolii, powstały również tzw. OSI, czyli Ośrodki Strategicznej Interwencji, które w swoim założeniu dawały możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy z funduszy europejskich na integrację gmin objętych ich obszarem, a nie wchodzących w skład metropolii. Takie rozwiązanie likwidowało wykluczenie finansowe mniejszych ośrodków, np. takich jak Piła czy Konin.

 

Wielkopolska to partnerstwo i większa autonomia w podejmowaniu decyzji właśnie poprzez samorządowców w zakresie wydawania środków unijnych – podkreślał marszałek Marek Woźniak. Prezydent Głowski dodał: Fundusze europejskie nadal będą rozwijały Piłę i jej okolice.

 

Rewitalizacja nadrzecznych terenów wokół rzeki Gwdy w Pile, udoskonalenie wraz z modernizacją Placu Pocztowego w Trzciance czy budynku RCK w Pile, budowa ścieżki rowerowej w Szydłowie, a także zakup autobusów niskoemisyjnych, to tylko przykładowe inwestycje, jakie udało się już zrealizować dzięki pozyskanym środkom z UE, a które to zrealizowane i wdrążone zostały przez samorządy. Dodatkowo realizowane były również projekty nie tylko samorządów, ale także przedsiębiorców czy organizacji społecznych, takich jak na przykład pilskie hospicjum, rozbudowa drogi na terenie gmin Krajenka i Złotów oraz modernizacja linii kolejowej Piła – Poznań, której budżet sięgnął aż 425mln. zł

 

Obecny pilski ZIT stawia na projekty społeczne i edukacyjne – najwięcej pieniędzy z puli pilskiego ZIT- u ma zostać wydane na infrastrukturę transportu miejskiego, łączące transport kolejowy z miejskim, nie zabraknie też nowych ścieżek rowerowych, oraz rozwoju e–usługi w administracji publicznej – podsumował prezydent Piotr Głowski. Dodatkowo pilskie ZIT powiększy się o dodatkowe samorządy – miasta Chodzież i Złotów – stąd 11 samorządów tworzących ZIT dysponować będzie budżetem unijnym w wysokości ponad 23,5 mln euro! – podkreślił dyrektor Grzegorz Potrzebowski. Te środki zostaną wykorzystane na inwestycje w jedenastu gminach: Piła, gmina Chodzież, miasto Chodzież, gmina Złotów, miasto Złotów, Kaczory, Ujście, Trzcianka, Krajenka, Wysoka i Szydłowo.

 

Doceniamy samodzielność w podejmowaniu decyzji o wyborze najważniejszych projektów, zapadają one bowiem na naszym poziomie lokalnym, są zatem najważniejsze z punktu widzenia naszych mieszkańców – mówili włodarze miast i gmin wchodzących w skład ZIT.

 

Uroczystemu podpisaniu umowy towarzyszyli również, oprócz senatora RP Adama Szejnfelda, Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Gursz, prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz licznie zebrani samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie i radni oraz urzędnicy samorządowi.

 

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda