ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA ZARZĄDU POWIATU ZA 2021 ROK

Edukacja Najnowsze Piła Polityka Rolnictwo Środowisko Wydarzenia Zdrowie

Radni Rady Powiatu w Pile udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021. To ważne uchwały, które pozytywnie oceniają zarówno wykonanie budżetu powiatu, jak i działania realizowane w roku ubiegłym przez Zarząd w składzie: Przewodniczący – Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu, Emilia Załachowska i Marek Kamiński – członkowie Zarządu.  

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium jedynie radni opozycji wstrzymali się od głosu, nikt nie był przeciw.
– Udzielenie absolutorium to taki moment w roku, kiedy to radni oceniają pracę między innymi moją. Zawsze jest to powód do satysfakcji, tym bardziej, że miniony rok był niezwykle pracowity. Zrealizowaliśmy bowiem jedne z największych inwestycji jak budowa Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Pola w Pile, rewitalizację zabytkowego budynku dawnego kina Iskra, czy termomodernizację budynków Starostwa. Poczyniliśmy kolejne inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile i w naszych szkołach. Modernizowaliśmy drogi, przejścia dla pieszych, podnieśliśmy jakość usług dla mieszkańców. Za ten ogrom pracy i efektów zdobyliśmy I miejsce w kraju w najbardziej prestiżowym rankingi Związku Powiatów Polskich. Pracowaliśmy ciężko, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Dziękuję wszystkim członkom Zarządu, współpracownikom, wszystkim radnym oraz mieszkańcom, którzy na co dzień inspirują mnie do pracy – podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Przed głosowaniem nad uchwałą absolutoryjną radni wysłuchali Raportu o Stanie Powiatu Pilskiego w 2021 r. i udzielili wotum zaufania dla Zarządu, zatwierdzili także wykonanie budżetu za 2021 rok, który przedstawił Skarbnik Powiatu Tomasz Pawłowski. Pozytywnie zaopiniowała go także Regionalna Izba Obrachunkowa.

W imieniu rządzącej koalicji radnych Porozumienia Samorządowego i Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze działania w minionym roku przedstawiła Magdalena Zgiep-Porzucek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pile.
– Nasze działania były kompleksowe i prorozwojowe. Dziękuję Panu Eligiuszowi Komarowskiemu, Staroście Pilskiemu, pozostałym członkom Zarządu Powiatu, radnym z Porozumienia Samorządowego, Prawa i Sprawiedliwości, a także radnym opozycji za pracę na rzecz Powiatu Pilskiego i jego mieszkańców – powiedziała.

Najważniejsze działania w 2021 r.
Zrealizowano rekordowy budżet. Dochody wyniosły ponad 215 mln zł i w porównaniu z rokiem 2020 były wyższe o 8,3 mln zł, czyli o 4 procent. Wydatki ukształtowały się na poziomie prawie 212 mln zł i były wyższe o 7,3 mln zł od poniesionych w 2020 r., w tym wydatki majątkowe – głównie na inwestycje wyniosły 28,6 ml zł.
Zrealizowano liczne zadania w ramch 26 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 7 mln zł. Pozyskaliśmy także środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (4,4 mln zł).

Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki związane z rozbudową infrastruktury drogowej wyniosły w ubiegłym roku ponad 4,7 mln zł. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Krzewina (gmina Kaczory) wraz z budową chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżką rowerową, zmodernizowano 6 przejść dla pieszych usytuowanych przy drogach powiatowych.
Inwestycje w bezpieczeństwo publiczne to także wsparcie służb ratowniczych. W ubiegłym roku wyniosło ono 6,8 mln zł, w tym 400 tys. zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Powiat Pilski przeznaczył 6 mln zł na przebudowę, rozbudowę i modernizację głównej siedziby pilskich strażaków przy ulicy Moniuszki w Pile, a także przekazał środki na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Ochrona zdrowia
Kontynuowano modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wydatki na doposażenie i zakup nowej aparatury wyniosły prawie 3 mln zł. Zakupiono światowej klasy zestaw do neuronawigacji i mikroskop operacyjny do przeprowadzania zabiegów neurochirurgicznych i laryngologicznych. Na ten cel Powiat pozyskał z budżetu państwa 1,6 mln zł, wkład własny wyniósł 400 tys. zł. Realizowana jest przebudowa pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego.
Szpital Powiatowy w Wyrzysku kontynuował program rehabilitacji poudarowej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości blisko 2 mln zł.
W Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile za pół mln zł urządzono pierwszy w powiecie gabinet stomatologiczny dla dzieci i młodzieży, w którym leczenie odbywa się w ramach kontraktu z NFZ i dla uczniów jest bezpłatne.

Oświata
1,7 mln zł zainwestowano w modernizację bazy oświatowej, m.in. doposażanie pracowni dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, edukację ekologiczną w tym kampanie społeczne i budowę ścieżek edukacyjnych przy szkołach.
Aby podnieść jakość kształcenia zawodowego uczniów, rozpoczęto budowę Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych przy ul. Ceglanej w Pile, na które pozyskano rekordowe w historii powiatu pilskiego dofinansowanie z Unii Europejskiej, w wysokości blisko 24 mln zł.

Nowe obiekty i modernizacje
Rok 2021 obfitował w zakończenie ogromnych inwestycji, które były długo oczekiwane przez mieszkańców. We wrześniu otwarto Powiatową Halę Sportową przy ulicy Pola w Pile, której budowa pochłonęła ponad 16 mln zł. Nowy obiekt wpływa pozytywnie na rozwój i popularyzację aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podobnie jak zmodernizowany wcześniej Stadion Powiatowy przy Okrzei.
Zakończono termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie to zrealizowano w ramach preferencyjnego kredytu Jessika 2, wydając na nie ponad 6 mln zł. Modernizacja była gruntowna. Główny zabytkowy budynek odzyskał dawną świetność i stał się wizytówką Piły.
Zmodernizowano kolejny zabytkowy budynek w centrum Piły – dawne kino Iskra. Obecnie funkcjonuje tu Centrum Powiatowe ISKRA, z którego za darmo korzystają szkoły, przedszkola i liczne stowarzyszenia. Odbywają się koncerty, przedstawienia teatralne, organizowane są wystawy, a także liczne spotkania tematyczne.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Pile