Altvater unowocześnia bazę

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Altvater Piła otrzymał pozytywną decyzję dotyczącą bazy przy ul. Łącznej. Dzięki niej możliwe będzie dostosowanie obiektu do zwiększonej liczby odpadów wytwarzanych przez mieszkańców.

Ilość generowanych odpadów nieustannie rośnie. W ubiegłym roku do bazy przy ul. Łącznej trafiło ponad 23 tys. ton odpadów, czyli niemal tyle, ile wynosiła dotychczasowa przepustowość instalacji. Dlatego 15 grudnia 2020 r. Altvater Piła wystąpił z wnioskiem o zwiększenie możliwości działania bazy przy ul. Łącznej. Na podstawie nowej decyzji możliwe będzie zwiększenie jej wydajności do 31 tys. ton rocznie, a także dostosowanie działalności do nowych wyzwań rynkowych.

Nowa decyzja umożliwi Altvaterowi prowadzenie działalności związanej z demontażem odpadów wielkogabarytowych a także mechanicznym rozdrabnianiem odpadów budowlanych. Zwiększy się również lista odpadów przewidzianych do sortowania, jednak bez zwiększenia ich ilości. Pozwoli to na poprawę jakości sortowania oraz lepszy odzysk surowców przeznaczonych do recyklingu.

Nowością będzie również możliwość przeładunku frakcji bio z samochodu do samochodu, jednak bez możliwości ich magazynowania i przetwarzania. Poprawi to logistykę i zmniejszy koszty działalności. Będą to odpady, które powstają w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, cmentarzy, parków, zieleńców miejskich oraz ogrodów.

– Dostosowujemy się do zmieniających przepisów prawa i optymalizujemy zagospodarowanie odpadów, by stać się bardziej konkurencyjnymi. To naturalny proces w każdym przedsiębiorstwie. Te drobne zmiany w funkcjonowaniu naszej bazy na Łącznej będą niezauważalne dla mieszkańców – mówi Tomasz Bielański, dyrektor Altvater Piła.

Nowa decyzja nie przewiduje możliwości budowy żadnych nowych instalacji oraz gwarantuje, że wody ociekowe nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.

Kalendarium:

 

15.12.2020 r.     złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Altvater Piła,

18.12.2020 r.     publikacja informacji o wszczęciu postępowania w BIP UM Piła oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie                                   urzędu,

18.12.2020 r.     wniosek Prezydenta Miasta Piły do RDOŚ w Poznaniu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki                                           Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a także do                                   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wyrażenie opinii,

15.01.2021 r.     pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile,

25.03.2021 r.     uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu                                                   Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy,

5.07.2021 r.        uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony                                                   Środowiska w Poznaniu,

14.07.2021 r.    informacja w BIP UM Piła oraz na tablicy ogłoszeń w UM Piła informację o możliwości składania                                       uwag i wniosków.

W przewidzianym ustawowo terminie 30 dni nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski co do projektowanej inwestycji. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prezydent umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony również nie wniosły żadnych uwag.

17.09.2021 r.        wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez Prezydenta Miasta Piły.

 

Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
Altvater Piła
Fot. (eneris.pl)