Bukowińczycy gościli w Pile. To była jubileuszowa wizyta

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁAOd 19 do 23 czerwca w Pile i w Jastrowiu trwała pierwsza część 30. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ?Bukowińskie Spotkania?, który realizowany jest w 4 krajach, wspólnie z instytucjami kultury, samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce, w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie. Na kolejne  odsłony 30. “Bukowińskich Spotkań uczestnicy i goście” będą się przenosić do Rumunii (26-28 lipca), na Węgry (2-4 sierpnia), do Polski (Lubań ? 22-23 sierpnia i Dzierżoniów ? 24-25 sierpnia), a ich wędrówkę po Europie zakończą  koncerty ma Ukrainie (20- 22 września).

O festiwalu

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu, corocznie ? od 1990 roku ? jest Regionalne Centrum Kultury ? Fabryka Emocji w Pile, realizujące edycję polską i sprawujące nadzór merytoryczny nad całym projektem, koordynując i wspierając działania zagranicznych partnerów, odpowiadających za organizację wydarzenia w swoich krajach. Projekt oparty jest na dwóch równoważnych założeniach: ukazaniu i ochronie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie oraz wpisaniu bukowińskiej szkoły współżycia różnych narodów w europejski system wartości: poszanowania dla odmienności kulturowej i komunikacji międzykulturowej oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

?Bukowińskim Spotkaniom? towarzyszą międzynarodowe konferencje naukowe, zainicjowane w 1991 roku, stanowiące płaszczyznę interdyscyplinarnego spotkania naukowców z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier, a także z innych miejsc, w których ?bukowińskość? jest na tyle istotnym aspektem życia społecznego, że stała się przedmiotem dociekań naukowych.

Konferencje wraz z festiwalem stanowią całość, rodzaj jednego przedsięwzięcia naukowo-kulturalnego. Oba projekty bukowińskie  artystyczny i naukowy  zazębiają się i wzajemnie na siebie wpływają.

Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Wspólne dziedzictwo kulturowe i językowe?  (Jastrowie ? 19-22.06.2019), była siódmym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych problematyce bukowińskiej, jakie towarzyszą festiwalowi. Organizatorami konferencji  były: Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Regionalne Centrum Kultury w Pile.

Uczestnicy, widzowie, dziennikarze, zwolennicy, a także nieliczni (na szczęście) przeciwnicy za najważniejszy przyjmują fakt, iż “Bukowińskie Spotkania” stały się dorocznym świętem bukowińskich tradycji. Czasem świątecznym, wyłączonym z codzienności, okresem przepełnionym nie tylko muzyką, śpiewem i tańcem, ale i niepowtarzalnej aury? spotkań. Bo też bogata mozaika spotkań, w których uczestniczymy raz na zasadach gospodarza, a następnie gościa, jest sensem naszego festiwalu. Festiwal nas zbliża i jednoczy, pokazuje, że przy różnorodności możemy stanowić wspólnotę.

O Bukowinie

Bukowina – tygiel narodów, wyjątkowa mozaika etniczno-religijna. Przez lata była terenem osadnictwa ludności o różnej proweniencji etnicznej. Stała się wspólną ojczyzną wielu narodów. Krzyżowały się tu wędrówki i szlaki różnych kultur, religii, wyznań i języków. Współistniały, rozwijały się i wchodziły w kontakty elementy różnych tradycji, obyczajów, zwyczajów, w tym i języka. Swobodny napływ osiedleńców na Bukowinę oraz późniejsze migracje wewnątrz kraju spowodowały, że do dzisiaj z trudem można odnaleźć miejscowość jednorodną pod względem etnicznym, religijnym i językowym. Mimo, że wielokulturowa bukowińska przestrzeń w historycznym ujęciu odeszła do przeszłości, Bukowina nadal stanowi bogatą mozaikę etniczną.

Idea widzenia Bukowiny jako jednego zwartego, wielonarodowościowego tworu budowanego przez wszystkie zamieszkujące ją nacje, zarówno w przeszłości jak i obecnie, stała się w 1987 przedmiotem zainteresowań badawczych i organizacyjnych Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Podjęte zamierzenia badawcze znalazły wyraz w dwóch formułach organizacyjnych: Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ?Bukowińskie Spotkania” oraz międzynarodowych, naukowych konferencjach bukowinoznawczych.

***

?Bukowińskie Spotkania? od trzydziestu lat popularyzują i chronią bukowińską kulturę ludową. Promują region i jego dziedzictwo kulturowe. Było to, jest i będzie możliwe dzięki zaangażowaniu w ten proces Bukowińczyków skupionych w zespołach folklorystycznych oraz organizatorów i sympatyków festiwalu. Wszystkim uczestniczącym i współtworzącym projekt od 1990 roku dziękuję za coroczne niezapomniane spotkania i życzę, aby tegoroczny festiwal po raz kolejny emanował radością i obfitował  udanymi prezentacjami scenicznymi. Tak jak to było w miniony weekend w Jastrowiu i w Pile.

 

Zbigniew Kowalski
Regionalne Centrum Kultury ? Fabryka Emocji w Pile