Koncepcja przebudowy placu Zwycięstwa

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Gmina Piła realizuje projekt „Rewitalizacja centrum miasta Piły 2.0 – pl. Zwycięstwa z otoczeniem, rejon ul. 14 Lutego”. Inwestycja obejmie oprócz pl. Zwycięstwa, także ulice: Spacerową, Śródmiejską i 14 Lutego, a jej wykonanie zmieni śródmieście miasta w zieloną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców w każdym wieku.

 

Przypomnijmy: w wyniku II wojny światowej około 80 procent zabudowy centrum miasta zostało zniszczone i do dzisiaj nie odtworzone. Dopiero w ostatnich latach obecne władze Piły, rozpoczęły proces rewitalizacji centrum, w ramach której powstała ul. Piłsudskiego oraz przebudowane zostały: ul. 11 Listopada, 14 Lutego, plac Konstytucji 3 Maja, plac Staszica oraz część ulicy 1 Maja przy skrzyżowaniu z ulicą Śródmiejską.

W przypadku placu Zwycięstwa oznacza to zagospodarowanie przestrzeni przede wszystkim zielenią, przy pozostawieniu dotychczas rosnących drzew oraz terenów biologicznie czynnych, które pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza, tłumieniu hałasu, zwiększeniu wilgotności i retencji wody. Wokół placu przewidziane jest spowolnienie ruchu kołowego i wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszo-rowerowego. Elementem spinającym komunikacyjnie przebudowywane ulice będzie rondo na skrzyżowaniu z ul. Spacerową.

– Założenia rewitalizacji przewidują również miejsca parkingowe dla odwiedzających to miejsce, ale w innym układzie – informuje Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i  Funduszy Europejskich.

– Nie przekreślamy przy tym budowy w przyszłości Mediateki, bo nasze plany oraz obowiązujące dokumenty i przepisy na to pozwalają. Decyzję, czy to zrobić i kiedy, pozostawiamy jednak przyszłym pokoleniom pilan – zaznacza Piotr Głowski, prezydent Piły.

Dodajmy, że jak przystało na miejsce reprezentacyjne, jego przyszłym zagospodarowaniem zajmuje się jeden z najbardziej uznanych polskich architektów krajobrazu.

– Projekt realizowany jest przez Dariusza Malinowskiego, architekta krajobrazu, który jest autorem m.in. takich przestrzeni, jak plac Grzybowski w Warszawie, plac Piotra Szembeka w Warszawie, czy Olivia Garden w Gdańsku – informuje dyrektor Wydziału Architektury Mirosława Maćkowiak-Długosz.

– Projekt, o którym mówimy jest elementem polityki tworzenia nowego centrum Piły, którego brak negatywnie wpływa na proces integracji mieszkańców. Chcemy, żeby plac Zwycięstwa, stał się zarówno miejscem wypoczynku seniorów, jak i lubiącego aktywny wypoczynek pokolenia młodych pilan – dodaje prezydent Piły Piotr Głowski.

Z tak zagospodarowanym placem Zwycięstwa jednolitą estetycznie i funkcjonalnie przestrzeń ma tworzyć ul. Śródmiejska, z której między innymi zniknąć mają liczne w tej chwili bariery architektoniczne. Oprócz budowy przyjaznej przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami  oraz matek z małymi dziećmi, plany przewidują także m.in.: nowe elementy małej  architektury oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

W przypadku ul. 14 Lutego przebudowa objąć ma między innymi budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na parkingu od strony PKS. Część powierzchni parkingów i jezdni manewrowych wykonana zostanie z nawierzchni przepuszczalnej. Powstaną również nowe chodniki, oświetlenie, odwodnienie, wiata rowerowa i oznakowanie. Przestrzeń będzie przyjazna m.in. dla dzieci i osób starszych.

– Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie  przedstawiony radnym do uchwalenia podczas październikowej sesji Rady Miasta Piły – informuje Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jesień 2026 roku. Wartość prac oszacowano natomiast na 33 500 000 złotych, z czego         30 000 000 milionów, stanowić ma dofinansowanie ze środków krajowych.

pila.pl