Lekarze opuszczają oddział neurologii

Najnowsze Wałcz Wydarzenia Zdrowie

WAŁCZ. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, przedwczoraj (29 listopada) wszyscy specjaliści zatrudnieni na oddziale neurologii wraz z pododdziałem udarowym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu złożyli wypowiedzenia. Tym samym pojawiły się pogłoski, jakoby oddział miał ulec likwidacji. Poprosiliśmy komendanta szpitala, płk. Michała Wawreszuka, aby odniósł się co do dalszego funkcjonowania powyższego oddziału. Jest oświadczenie.

– Wypowiedzenia złożyli wszyscy specjaliści zatrudnieni na oddziale neurologicznym – alarmuje chcący zachować anonimowość lekarz ze 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu. – Ci lekarze stanowią podstawę i są filarami personelu lekarskiego tego oddziału (…) Powody złożenia wymówień są kadrowo-finansowe, a ponadto lekarze uważają, że ich wysiłki nie były doceniane. Był to oddział przodujący wśród innych oddziałów w okolicy, lecz nie miało to odzwierciedlenia w takim czysto ludzkim szacunku i w wysokości wynagrodzenia. Ani komendant, ani kadrowa, ani też księgowa, a także radca prawny nie doceniali zaangażowania lekarzy. Ten ostatni tak skonstruował umowę, że… zakazał w niej brania lekarzom łapówek, co stanowi swoiste kuriozum, ponieważ tego procederu zakazuje przecież prawo. Na oddziale powinien zostać zatrudniony jeszcze jeden specjalista, a komendant niewiele robił w tym kierunku. Czy uważa, że ta czwórka może sobie odejść z pracy, a on na ich miejsce na pewno znajdzie innych chętnych? Wypowiedzenia zostały złożone w poniedziałek 29 listopada i od tej daty liczy się czas wypowiedzenia. Lekarze mają już ustalone, że po tym okresie wszyscy przejdą do pracy w innej placówce – w odległym od Wałcza regionie kraju – która oferuje znaczne lepsze warunki pracy i płacy. Odejście tych specjalistów z miasta spowoduje moim zdaniem zamknięcie oddziału neurologicznego, a komendant ze swoimi „podpowiadaczami” nie zabezpieczy opieki neurologicznej dla mieszkańców naszego i ościennych powiatów. Znalezienie kogoś na ich miejsce nie będzie takie łatwe, ponieważ jest to skomplikowana materia.

Poprosiliśmy komendanta szpitala, płk. Michała Wawreszuka, aby odniósł się co do dalszego funkcjonowania oddziału. W odpowiedzi otrzymaliśmy (1 grudnia) oświadczenie, które poniżej przytaczamy w całości i oryginale.

OŚWIADCZENIE. Wobec przedstawionego 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią SPZOZ w Wałczu zapytania w przedmiocie dalszego funkcjonowania Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym niniejszym oświadczam, że intencją i nadrzędnym celem Kierownictwa 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu jest utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach, w tym w Oddziale Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym, oraz ich dalszy rozwój.

Szpitalny Oddział Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym jest wyjątkowo ważny w strukturze Szpitala, ale również strategiczny w zakresie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w naszym regionie. Z uwagi na powyższe Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu podjął decyzję o doposażeniu rzeczonego oddziału ze środków własnych w roku 2022. Ponadto Szpital podejmuje zintensyfikowane starania o pozyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla tego Oddziału. Oddział Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym jest oddziałem złożonym z czterech wysokowyspecjalizowanych zespołów: lekarskiego, pielęgniarskiego, fizjoterapeutów, sekretarek medycznych, a także neurologopedy oraz wspieranym przez samodzielne stanowiska i personel pomocniczy. Na dzień dzisiejszy w Oddziale zatrudnionych jest 42 pracowników, w tym: 28 w oparciu o umowę o pracę i 14 w oparciu o umowę kontraktową.

Obecnie, Szpital jest na etapie ogłoszenia konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy we wszystkich oddziałach, w tym w Oddziale Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym (dot. 9 umów kontraktowych, których termin obowiązywania upływa 31.12.2021 r.). Wyłonienie podmiotów zewnętrznych, którym Szpital zleca realizację świadczeń zdrowotnych każdorazowo odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020 r. poz.295) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.). Składanie i otwarcie ofert przewidziane jest na dzień 10.12.2021 r. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie, licząc od wyżej wskazanego terminu. Personel udzielający świadczeń zdrowotnych  na wszystkich Oddziałach Szpitala zostanie wyłoniony w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i na zasadach tożsamych dla udzielających świadczeń zdrowotnych. Przystąpić do konkursu mogą lekarze dotychczas działający w Oddziale, jak i nowa kadra.

Reasumując, dementuję plotki dotyczące zawieszenia dalszego funkcjonowania Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym i oświadczam, że 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu dokona wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie.

Apeluję o rozwagę i niepodsycanie negatywnych nastrojów społecznych – tym bardziej w trudnym dla każdego okresie pandemii. Szpital dąży do zapewnienia stabilności w procesie leczenia każdego pacjenta wymagającego pomocy medycznej z najbliższego regionu i ośrodków ościennych.  Z pełną odpowiedzialnością podtrzymuję motto Szpitala „Pacjent naszą troską, jakość opieki naszą ambicją”.

Tekst i foto: piotr (extrawalcz.pl)