Spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach ze Starostą Pilskim

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
W Starostwie Powiatowym w Pile ppłk Piotr Kijewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach spotkał się z Panem Eligiuszem Komarowskim, Starostą Pilskim. Głównym celem spotkania było omówienie wspólnych działań służących zaprezentowaniu zakładu karnego jako potencjalnego miejsca pracy wśród lokalnej społeczności.

Służba Więzienna

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce, w szeregach której pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Główne cele to przede wszystkim ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności. Służba Więzienna jako formacja skupia personel różnorodny pod względem wykształcenia, specjalizacji i zadań. Osoby z różnymi kwalifikacjami i zainteresowaniami mogą realizować się zawodowo nosząc jednocześnie mundur. Więzienie to system powiązanych ze sobą struktur, które wzajemnie się przenikają, co pozwala na sprawne i optymalne funkcjonowanie poszczególnych komórek. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia, a także dwa oddziały terapeutyczne.

Spotkanie w Starostwie

Dzisiejsze spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach ze Starostą Pilskim stanowiło przestrzeń do omówienia współpracy w zakresie rozpropagowania aktualnych potrzeb kadrowych w jednostce wśród lokalnego społeczeństwa. Stanowi to także odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie w kontekście miejsc pracy w powiecie pilskim. Oferta podjęcia służby w Służbie Więziennej to pewność i stabilność zatrudnienia, wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju zawodowego. Podczas spotkania omówiono realne możliwości związane z rozpowszechnianiem informacji w kontekście prowadzonego naboru oraz działania jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie służące realizacji celów naborowych.

Funkcjonariuszem Służby Więziennej możesz zostać jeśli:

  • jesteś obywatelem Polski,
  • posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • korzystasz z pełni praw publicznych,
  • dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
  • nie byłeś/łaś skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; jesteś osobą wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
  • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadasz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Rekrutacja

W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły związane z naborem poniżej:

sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-potulicach

 

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Pile