W Pile obowiązuje już „uchwała krajobrazowa”

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Od 2 września w Pile obowiązuje tak zwana „uchwała krajobrazowa”, która reguluje między innymi zasady i warunki sytuowania na terenie miasta tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury.

Celem podjętej uchwały jest poprawa wizerunku Piły. Brak regulacji, sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, skutkował bowiem do tej pory nie tylko chaosem reklamowym, ale przede wszystkim pozwalał na oszpecanie wielu obszarów miejskiej przestrzeni publicznej.

Zgodnie z uchwałą na obszarze administracyjnym miasta Piły wyznaczono 6 stref, dla których 2 września zaczęły obowiązywać nowe ustalenia, odnoszące się do nowych obiektów, takich jak: ogrodzenia, mała architektura, szyldy i reklamy. Uchwała określa także terminy dostosowania istniejących już obiektów.

– Myślę, że jest to bardzo oczekiwana uchwała, której wprowadzenie zmieni bardzo pozytywnie wygląd miasta. W tych miastach w Polsce, w których wprowadzono wcześniej tego typu rozwiązania, zmiany są olbrzymie, dostrzegalne i bardzo dobrze odbierane – ocenia zastępca prezydenta Piły Beata Dudzińska.

 

Przestrzeganie zapisów uchwały będzie egzekwował Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

– Na bieżąco monitorujemy sytuację i kiedy sytuacja tego wymaga prowadzimy postępowania administracyjne. Do tej pory wszystkie sprawy udało się załatwić polubownie, w drodze negocjacji i nie było potrzeby wymierzania kar finansowych. Przedsiębiorcy dostsowują się do zapisów uchwały – relacjonuje dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miron Tadych.


Należy przy tym podkreślić, że założenia i zasady funkcjonowania reklam w miejskiej przestrzeni publicznej, zawarte w uchwale krajobrazowej, oparte są na przepisach ustawy przyjętej przez parlament w 2015 roku. Natomiast zasady, na jakich w Pile można umieszczać reklamy i szyldy, władze miasta przedstawiły już prawie 4 lata temu. Po przygotowaniu treści uchwały, została  ona zgodnie z przepisami przesłana do zaopiniowania przez podmioty gospodarcze i instytucje, a następnie wyłożona do publicznego wglądu. Dopiero po rozpatrzeniu zgłaszanych podczas konsultacji uwag i dostosowaniu do nich zapisów uchwały krajobrazowej, jej projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Miasta Piły. Przypomnijmy także, że część przepisów dotyczy całego obszaru miasta, a inne poszczególnych obszarów, których w uchwale wyznaczono sześć.

Dla całego miasta bez względu na obszar:
– działka nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez ogrodzenia lub w postaci żywopłotu;
– dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ogrodzenie od frontu działki ażurowe lub w postaci żywopłotu;
– budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy itp.) pozbawione reklam;
– zaklejanie witryn obiektów handlowych i usługowych ograniczone (dozwolone będzie wykorzystanie na cele reklamowe 20 procent powierzchni);
– płoty,  balkony, balustrady, mosty, kładki  itp. wolne od reklam;
– powierzchnia reklam ograniczona do 12 metrów kwadratowych;
– zakaz umieszczania reklam na zaparkowanych pojazdach, przyczepach, wózkach oraz urządzeniach dmuchanych;
– ograniczenie powierzchni reklam umieszczanych na elewacjach  budynków usługowych i produkcyjnych do 20 procent;
– będzie można umieszczać reklamy na rusztowaniach, w czasie trwania remontów lub prac budowlanych;
– nakaz umieszczania zbiorczych szyldów na budynkach, w których funkcjonuje wiele firm (np. biurowce, budynki usługowe) lub  w postaci pylonów umieszczanych na działce;

Obszar 1 – centrum
– na elewacjach budynków będzie można umieszczać wyłącznie szyldy (informacje o prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej) w parterach budynków;
– neony – zostaną zachowane w tej formie jakiej są i dopuszczone nowe;

Obszar 2 – śródmieście
– na elewacjach budynków reklamy w tym szyldy będzie można umieszczać wyłącznie w parterach budynków;

Obszar 3 – tereny zurbanizowane i przeznaczone do zabudowy
– na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych reklamy będzie można umieszczać wyłącznie na szczytowych ścianach  bez okien;

Obszar 4 – siedem tras wjazdowych do miasta (drogi krajowe i wojewódzkie)
-projekt przewiduje wydzielenie wzdłuż dróg wjazdowych do miasta pasów, wyłączonych z umieszczania reklam ze względów bezpieczeństwa;

Obszar 5 – tereny zielone (lasy, parki, ogrody działkowe)
– wyłączone z umieszczania jakichkolwiek reklam z wyjątkiem parków w tym terenów rekreacyjnych  wzdłuż rzeki Gwdy;

Obszar 6 – centra handlowe i sportowe (17 stref na terenie miasta)
– będzie można umieszczać reklamy w tym wielkogabarytowe.

Szczegółowy opis  przepisów wraz z podziałem na strefy, znajduje się na stronie www.zdiz.pila.pl Wszelkie pytania dotyczące uchwały krajobrazowej, prosimy kierować na adres: reklamy@zdiz.pila.pl

Piotr Gadzinowski

(pila.pl)