Wnioski o „pomoc klęskową” tylko do 30 czerwca!

Interwencje kraj Rolnictwo Środowisko Wydarzenia

Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym poszkodowanym w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych upływa już 30 czerwca.

Kto może skorzystać?

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 r. straty w uprawach rolnych w wyniku:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu;
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/kleski-2021.

Można złożyć go:

  • bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • przesyłką nadaną Pocztą Polską – wówczas o terminie złożenia wniosku decyduje data jego nadania.

Wnioski złożone po 30 czerwca 2022 r., nie będą rozpatrywane.

Czy trzeba złożyć protokół oszacowania szkód?

W przypadku trudności w pozyskaniu protokołu oszacowania szkód z aplikacji publicznej bądź od właściwego wojewody, można złożyć w biurze powiatowym ARiMR sam wniosek o udzielenie pomocy. Protokół oszacowania szkód należy jednak dostarczyć do biura powiatowego ARiMR niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż na wezwanie kierownika tego biura.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-kleskowa-tylko-do-30-czerwca